Инж. Цветелина Кънева: През 2019 година Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ увеличи два пъти проверките за водоползвателите с цел превантивен контрол

Снимка: Радио "Фокус" - Пирин

Инж. Цветелина Кънева, директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“  в интервю за Радио „Фокус”- Пловдив за язовирите на територията на областта.


Фокус: Какви са нивата на водите в комплексните и значимите язовири в област Пловдив?

Инж. Цветелина Кънева: В Пловдивска област имаме няколко значими язовира, които са от списъка на Приложение 1 на Закона за водите. Те се стопанисват от НЕК ЕАД и Напоителни системи АД. Последните данни за нивата им, с които разполагам са следните: яз. Домлян има обем малко над 6.131 милиона куб. метри, което значи, че е запълнен на 23,5%, яз. Пясъчник има обем 44.116 милиона куб. метри, или е запълнен на 21,36%. И двата язовира се стопанисват от Напоителни системи ЕАД. Язовирите стопанисвани от НЕК ЕАД са „Цанков Камък“, „Въча“ и „Кричим“. Те са пълни между 82-93%.

Фокус: Какви са резултатите от контролната дейност през изтеклата година?

Инж. Цветелина Кънева: През 2019 година Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ увеличи два пъти проверките с цел превантивен контрол, в резултат на което броят на подадените сигнали за нарушение на Закона за водите са по-малко в сравнение с предходни години. През 2019 получените сигнали на Зеления телефон и по пощата са 232 броя, като 70% от тях са подадени през втората половина на годината. Най-честите сигнали са за замърсяване на повърхностни водни обекти и нерегламентирано водовземане. Всички сигнали бяха своевременно проверени и при констатирани нарушения бяха предприети действия съгласно Закона за водите.

Фокус: Колко проверки успяхте да извършите и върху какво най-вече и какви нарушения констатирахте?

Инж. Цветелина Кънева: Извършените контролни проверки през 2019 година са 3541 броя, като 70% от тях са по спазване на условията на издадените разрешителни. Съставени бяха 320 акта за установяване на административни нарушения. Издадените наказателни постановления са 290, на обща стойност 245000, като размерът на санкцията е между 150 и 10 000 лева. Така например за изпускане на замърсени води в река Въча на НЕК ЕАД беше наложена глоба от 10 000 лева. За нерегламентирани водовземания бяха наложени пет глоби на частна фирма, на обща стойност от 10 000 лева. Санкция 5000 лв. беше наложена на други две частни фирми. Имаме издадени още над 40 броя наказателни постановления, в размер на 2000 лева.

През изтеклата година Басейнова дирекция е издала и 585 броя акта за установяване на публични държавни вземания, като стойността на вземанията е 17 260 000 лева.

Постъпилите суми, представляващи събрани такси по Закона за водите през 2019 са в размер на 12 397 000 лева.

Фокус: И нека да кажем накрая какви са сроковете за подаване на декларации и заплащането на таксите от водоползвателите по Закона за водите!

Инж. Цветелина Кънева: Срокът за подаване на декларации по чл. 149 б от Закона за водите е до 31 януари 2020 година. Титулярите на разрешителни сами определят и декларират дължимите такси за използваното водно количество през 2019 г. От миналата година отпадна задължението Басейнова дирекция да уведомява писмено титулярите на разрешителни за размера на дължимата такса.  Образците на декларации са публикувани на нашата интернет страницата, в раздел „Контролна дейност“.

Заплащането на дължимата такса следва да се извърши до 15 февруари 2020 г. по банков път или чрез ПОС терминално устройство, с което БД ИБР разполага, като след тази дата се дължат законни лихви за забавяне.

Цветана ТОНЧЕВА