Инициират се тематични срещи с потенциални кандидати по процедура „Създаване и развитие на регионални иновационни центрове“ по ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) инициира тематични срещи с потенциални кандидати по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“, съобщиха от управляващия орган на ОПИК. Целта е да бъде разработена възможно най-близка до нуждите на бизнеса и научно-изследователските организации процедура. Тази инициатива на УО се явява последната стъпка в програмирането на процедурата след провеждането на множество регионални срещи с бизнес организации и научните среди като част от дейностите по широкото ѝ популяризиране.
За участие в тематичните срещи е необходимо да бъде попълнено Заявление за среща, след което заявилите интерес организации ще бъдат поканени в пряк диалог с екипа на УО да изложат и аргументират вижданията си за процедурата, така че тя да се доближи максимално до техните нужди и в същото време да запази основното си предназначение. Екипът на УО се ангажира да разгледа внимателно всички постъпили предложения и коментари в рамките на проведените тематични срещи, но отразяването им в крайния вариант на пакета с документи по процедурата остава изцяло в правомощията на УО.
В зависимост от заявения интерес от потенциални кандидати, които са изпратили попълнено заявление на електронна поща ric@mi.government.bg, ще бъдат насрочени тематични срещи с участието на експерти на УО и представители на всички организации, идентифицирани като част от потенциалния кандидат – Регионален иновационен център (РИЦ). След определяне на ден и час за срещата с потенциалните кандидати, на същите ще бъда изпратен кратък въпросник с насочващи въпроси за предстоящата тематична среща.
Срокът за изпращане на заявленията до УО е 8 март 2019 г. При набиране на достатъчен брой заявления УО ще се свърже с проявилите интерес за насрочване на срещи.
С прилагания подход УО се стреми да постигне максимална публичност и отчитане на мнението на всички заинтересовани страни, тъй като изграждането на устойчиви и ефективно функциониращи РИЦ е от ключово значение за провеждане на иновационните политики в България и в следващия програмен период 2021-2027 г.
Заявление за среща с представители на УО на ОПИК може да бъде намерено тук.

Целта на процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“ е да се изгради и развие съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура и експертиза за провеждане на приложни изследвания и развойна дейност от отворен тип, които да допринесат за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. По процедурата ще бъдат подкрепяни съвместни проекти, инициирани от няколко предприятия с висок иновативен потенциал в сътрудничество с научноизследователска/и организация/и, които да имат за резултат създаването на научноизследователски и иновативен капацитет за подпомагане и развитие на местната икономика за по-висока добавена стойност съгласно специализацията на Иновационната стратегия за интелигентна специализация.
Общият бюджет на процедурата е 115.6 млн. лева, разпределен поравно между 6-те региона на ниво NUTS 2, с изключение на област София–град. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 1.5 млн. лева, а максималният размер – 7 млн. лева
.
Допълнителна информация за изискванията и условията на процедурата може да бъде намерена в Концепцията за процедурата, публикувана тук.