Информационна среща по процедурата „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ ще се проведе в Пазарджик на 23 юли

Пазарджик. Информационна среща по процедурата „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ ще се проведе в Пазарджик на 23 юли, съобщиха за Радио „Фокус“ – Пазарджик от Областния информационен център.  Целта на процедурата е да се подпомогне намаляването на количеството депонирани битови отпадъци и съответно увеличаване на дела на рециклирането на отпадъци, както и да се повиши осведомеността и общественото самосъзнание за спазване на йерархията за управление на битовите отпадъци, което е ключово за предотвратяване на отпадъците и за увеличаване на участието на гражданите в разделното събиране. Общият бюджет на процедурата е 9 779 150 лв., а максималният размер на един проект – 391 166 лв. (левовата равностойност на 200 000 евро). Безвъзмездната финансова помощ е 100%. Допустими кандидати по процедурата са общини, юридически лица по смисъла на Търговския закон, които са определени за извършване на общественополезна дейност и, които като цел на организацията в устава/учредителния акт са разписали такива текстове, от които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана със защита/опазване на околната среда. Проектите по процедурата могат да се изпълняват в партньорство.