Катедра „Аграрна икономика” при Стопанска академия – Свищов чества 35 години с международна научно-практическа конференция

Велико Търново. Катедра „Аграрна икономика” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” чества 35 години с тържествено заседание и международна научно-практическа конференция на тема „Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство”. Научният форум бе и част от събитията, посветени на 83-годишнината на свищовското висше училище, съобщават от пресцентъра на Академията.

Официални гости на тържественото честване бяха проф. д-р Марияна Божинова – зам.-ректор „Учебна дейност” на СА „Д. А. Ценов”, Негово Превъзходителство Моайад Елдали – посланик на АР Египет в България,  Калин Кръстев – Дирекция „Развитие на селските райони” към  Министерството на земеделието, храните и горите. Сред гостите и участниците в международната конференция бяха още: проф. д-р ик. н. Сергей Охрименко от Молдовската икономическа академия, Доктор хонорис кауза на СА „Д. А. Ценов”; проф. д-р ик. н. Антонина Ряховская – ректор на Института по икономика и антикризисно управление към Финансовия университет при правителството на Руската федерация; проф. д-р Нидал Шабан – Международна асоциация ISLE Dijon France; Анелия Димитрова – Вр.ИД кмет на община Свищов; Павлина Дамянова и Диана Атанасова – представители на МЗХГ; Албена Симеонова – председател на Българска асоциация „Биопродукти”; Пепо Петров – изпълнителен директор на Фондация за околна среда и земеделие; Красимир Кирилов – областен управител на Добрич и възпитаник на спец. „Аграрна икономика”; Росен Коцев – директор на Областна дирекция към ДФЗ – София-област; Ганчо Ламбев – почетен гражданин на Свищов, председател на кооперация „Изгрев-93”, с. Царевец и член на УС на Регионалния съюз на земеделските кооперации „Дунав-2000”, Свищов; Христо Цветанов – изпълнителен директор на Кемапул АД Свищов; доктор по икономика Михаил Билев – председател на кооперация „Старт – 93”, с. Караманово; декани, членове на Академическия съвет, директори на центрове, ръководители на катедри, преподаватели, студенти и докторанти от Стопанска академия, участници в научно-практическата конференция от други висши училища.

С „Добре дошли” гостите и участниците приветства доц. д-р Марина Николова – ръководител на катедра „Аграрна икономика”. Тя представи доклад-летопис, с който запозна присъстващите с развитието и функционирането на катедра „Аграрна икономика” и на едноименната специалност. Доц. Николова припомни, че историята на специалността и катедрата датира още от 1948 г., когато в свищовското висше училище е привлечен преподавателят от Варненския университет, доц. д-р Здравко Гунчев. С Протокол №8 от 12.04.1949 г., от заседание на Академическия съвет на Висшето училище за стопански и социални науки „Д. А. Ценов” – Свищов, под председателството на ректора проф. д-р Д. Бъров, се създава катедра „Икономика на селското стопанство”. За завеждащ катедрата е избран доц. Гунчев. След дългогодишно прекъсване, с Протокол №5 от 26.05.1983 г. Академическият съвет при Висшия финансово-стопански институт „Д. А. Ценов” – Свищов, отново разкрива катедра „Икономика на селското стопанство” с двама редовни членове – доц. Светлозар Калчев и доц. Стефан Обретенов, и шест извънщатни. „Доц. Калчев е инициатора и създателя на катедра, която днес непрекъснато се развива и се стреми да образова иновативни и предприемчиви млади хора в специалност, която е особено значима и приоритетна за българската икономика”, заяви доц. Николова.

От името на академичното ръководство приветствие към екипа на катедра „Аграрна икономика” и към гостите на тържественото честване поднесе зам.-ректорът, проф. Божинова. Тя подчерта защитените от катедрата престижни позиции и авторитет в образователното пространство и практиката в страната и в чужбина. „Безспорни и категорични са постиженията на научно-преподавателския екип за достойното присъствие в широката палитра от специалности в Стопанска академия и за обучението на студенти в една толкова актуална и атрактивна за българския бизнес специалност – спец. „Аграрна икономика”, каза проф. Божинова. Тя постави висока оценка на катедрената инициатива да отпразнува 35-годишнината с провеждането на научно-практическа конференция и удостои заслужено катедрата с почетния знак на свищовското висше училище.

Приветствия към катедрата-домакин, по повод годишнината, и към участниците в международната конференция поднесоха и гостите на тържественото заседание. Те също подчертаха значимостта на научния форум и на катедра „Аграрна икономика”, подготвяща висококвалифицирани кадри в една важна и приоритетна за развитието на съвременната икономика област. Негово превъзходителство Моайад Елдали благодари за оказаната му чест да бъде гост на висше училище с дълголетна история и традиции, и поздрави преподавателите на катедра „Аграрна икономика”, по случай  годишнината. ВрИД кмет на община Свищов и възпитаник на магистърска програма „Агробизнес” – Анелия Димитрова подчерта, че катедра „Аграрна икономика” вече 35 години създава гръбнака на устойчивите земеделски стопанства, като подготвя високо квалифицирани административно-управленски кадри за устойчивото развитие на селското стопанство – основен и определящ отрасъл в българската икономика. От името на деканите, катедрата бе поздравена от проф. д-р Йордан Василев, декан на факултет „Финанси”. Приветствия и поздравителни адреси поднесоха още ръководители на други катедри от Стопанска академия, Съюза на учените – клон Свищов, Тракийски университет – Стара Загора, Държавен фонд земеделие към МЗХГ и др. Празникът на катедра „Аграрна икономика” бе уважен с голямо присъствие на хора от бизнес-практиката и поздравления от нейни бизнес партньори.

По повод 35-годишнината, катедра „Аграрна икономика” учреди награда „Успешен млад агропредприемач”. Акцент в тържествената церемония бе обявяването на първия номиниран и връчването на грамота и финансова награда. Първият носител на наградата „Успешен млад агропредприемач” стана Галина Мирчева, възпитаник на СА „Д. А. Ценов”, специалност „Стопанско управление” в ОКС „бакалавър”, магистърска програма „Агробизнес” и специализация „Биологично земеделие”. Тя е собственик на овцеферма в с. Петърница, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен. Галина Мирчева е отличена в националния конкурс за млади фермери през 2019 г. за успешно приложена устойчива практика във ферма, включена е в изданието на Асоциацията на земеделските производители в България за 2018 г., като един от успелите родни фермери. Наградата връчи Ганчо Ламбев, като дългогодишен партньор на катедрата.

След тържественото заседание, Негово Превъзходителство Моайад Елдали посети академичния музей и положи подпис в почетната книга на свищовското висше училище. Официалното откриване на международната конференция участниците запечатаха в обща снимка пред емблематичната сграда на Ректората. В знак на благодарност и уважение, преподавателите от катедра „Аграрна икономика” поднесоха жербове пред паметника на Дарителя Димитър Ценов и пред бюст-паметника на доц. д-р Светлозар Калчев.

Работата на научния форум продължи с презентиране на доклади от участниците в конференцията, разпределени в три секции със седем научни направления: Организация и управление на инвестициите и иновациите в агросектора; Предприемачески инициативи и възможности за диверсификация в агробизнеса; Финансово-счетоводни аспекти и социално застрахователна защита в селското стопанство; Маркетинг, дистрибуция и търговия със селскостопански продукти; Информационни технологии в селското стопанство; Екологизация и устойчиво развитие на селското стопанство; Правни, исторически и социално-културни бариери на общата селскостопанска политика в Европейския съюз. За международната конференция са представени 68 доклада от 10 държави на 3 континента. Научните разработки са публикувани в сборник „Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство”, с международен редакционен съвет, който предстои да бъде регистриран в НАЦИД. Всеки участник в конференцията, при регистрацията, получи екземпляр от сборника с доклади и подарък от катедрения екип.

В заключителното заседание участниците изказаха своето удовлетворение от работата на международната научно-практическа конференция на тема „Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство” и подчертаха, че такива научни форуми са полезни и необходими за споделяне на виждания относно възможностите за разрешаването на актуални проблеми в селското стопанство.