Комисията по образование проведе редовно заседание във Велико Търново

Велико Търново. Комисията по образование, наука, младежки дейности и спорт проведе редовно заседание. То бе открито от областния управител проф. д-р Любомира Попова, която е и председател на комисията, съобщават от пресцентъра на Областна администрация. По време на заседанието бяха обсъдени теми за приобщаващо образование, десегрегация на деца и ученици от уязвими групи, кариерното ориентиране на учениците и организацията на извънкласните дейности. Началникът на РУО инж. Розалия Личева предложи в областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2017 – 2018 г., да бъдат заложени повече дейности в посока кариерно ориентиране на учениците и актуализация на данните в нея. Относно десегрегацията на деца и учениците от уязвимите групи, комисията акцентира върху проблема с владеенето на български език. Инж Личева уточни, че могат да бъдат финансирани допълнителни часове по български език. Тя добави и възможността на общините да се възползват от националните програми, които предстои да бъдат утвърдени през м. април 2019 г., тогава се предвижда и организирането на месеци на кариерното консултиране. Мероприятията ще стартират с концерти на ученици, а закриването – с кръгла маса, на която да бъдат отчетени резултат    те.