Красимира Атанасова, Община Тополовград: Продължава работата по социално значими и инфрастукрурни проекти и през тази година

Красимира Атанасова, началник отдел „Проекти, програми и устройство на територията“ в Община Тополовград в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“.

Водещ: Тези дни говорим за нуждата от по-голяма интеграция на етническите групи, което да намали престъпността. Общината ви реализира проект за повишаване капацитета на община Тополовград за социално включване на етнически уязвими групи. Какви цели бяха поставени?

Красимира Атанасова:Точно така, през 2018 г. общината реализира проект по Оперативна програма развитие на човешките ресурси повишаване капацитета на община Тополовград за социално включване на уязвими групи чрез социални иновации. Проектът основно бе насочен към повишаване капацитета и ефективността на служителите на основните заинтересовани компетентни страни общинската администрация и социалните партньори в община Тополовград за идентифициране и адаптиране и прилагане на социални иновации за включване на етнически общности и уязвими групи. Проектът най-вече стимулира и подкрепя иновациите, както и насърчаване разпространението и трансфера на иновативните резултати в практиката. Планираните и реализирани по-късно с проекта за социални иновации са ориентирани изцяло към повишаване капацитета в целевите групи по проекта, чрез въвеждане на изцяло нови подходи при работата им в сферата на социалното включване на етническите и уязвимите групи. Основно по проекта бяха поставени цели свързани със създаването на 2 социални иновации. Първата социална иновация беше повишаване капацитета на общинската администрация и социалните партньори за социално включване на етническите групи, чрез осигуряване на заетост и по-точно чрез създаване на ромски земеделски кооператив. И втората ни социална иновация, част от обхвата на проекта беше повишаване капацитета и създаване на партньорство между общинските служители и други държавни институции за социално включване на уязвими групи чрез изграждане на умения от трайно безработни лица. Моделът за социална иновация заложен в проекта предвиждаше въвеждане на иновативен метод за създаване на заетост на етнически общности в най-характерния за общината икономически сектор, а именно земеделие, чрез подкрепа с експертиза за създаване на ромски земеделски кооператив с минимум 5 члена, производство и предлагане на земеделска продукция чрез въвеждане на специфични обучения по цикъла на производството на избраната земеделска продукция. И в резултат от изпълнението на проекта, в крайна сметка беше създаден такъв кооператив. Също така бяха изготвени и учредителни документи. В рамките на дейността се изготви и проект на документи за учредяване на кооператива, създаде се учредителен протокол, на който се взе решение за учредяване на земеделски кооператив „Рома“ Тополовград. И се подписа договор, с който съдружниците се съгласиха да обединим своите усилия и дейност за постигане на няколко общи стопански цели, а именно осъществяване производство на земеделска продукция на територията на Община Тополовград, маркетинг и продажба на съвместно добитата продукция, участие в традиционен есенен панаир на територията на общината, както и участие за изпълнение на договори с предмет реализиране на пазара на съвместно добитата от съдружниците земеделска продукция. В общи линии това бяха поставените цели пред нас. В последствие те се изпълниха.

Водещ: Какъв беше интересът и колко са участниците в „Рома“ – Тополовград?

Красимира Атанасова: Интересът към проекта и изобщо към социалната иновация беше доста голям. В предварителните обявления, които направихме за участие, участваха около 30 потенциални участници, но след прецизиране на ситуацията, след направени интервюта одобрихме 5 души, които създадоха Ромски земеделски кооператив.

Водещ: Кооперативът ще продължи ли да работи успешно въпреки, че проектът е приключил и Общината ще го подкрепя ли?

Красимира Атанасова: Разбира се, той е учреден, на 31 декември 2018 г. се подписа учредителният протокол и общината ще подкрепя неговите действия и работа за в бъдеще.

Водещ: Обмисляте ли да преповторите проекта? Вече имате и изграден модел, ако има интерес?

Красимира Атанасова: Разбира се, ако има интерес, при възможност, при друга отправена подобна покана бихме кандидатствали отново с проектно предложение и бихме надградили вече изградената иновация.

Водещ: Смятате ли, че с такива проекти може да се постигна нужната интеграция, за която говорим тези дни?

Красимира Атанасова: До известна степен бих казала, че можем да го постигнем.

Водещ: Имате обаче някакви колебания, кое ви притеснява?

Красимира Атанасова: Не се колебания, въпросът е да имаме възможност да кандидатстваме по подобни схеми по проекти, защото в противен случай общината няма как да се справи.

Водещ: Какви други проекти предвиждате през тази година да бъдат реализирани в Община Тополовград?

Красимира Атанасова: През тази година продължаваме изпълнението на друг изключително важен за общината проект, това е създаване на социално предприятие подкрепа за социално включване в Община Тополовград отново със социална насоченост. Целта отново е да се улесни достъпът до заетост и да се осигури подкрепа за социално включване на уязвими групи, чрез създаване на подходящи и по-добри условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Тази цел, именно ще бъде изпълнена чрез създаденото преди няколко месеца социално предприятие, което се нарича „Подкрепа за социално включване в Община Тополовград“. Развиването на неговата стопанска дейност в новосъздаденото социално предприятие ще има много добрър ефект върху лицата от уязвимите групи с цел да се подобри именно тяхното жизнено равнище, да се осигури заетост и да се предоставят услугите и други форми на подкрепа, имащи за цел ефективното им социално включване. Но това новосъздадено предприятие ще предостави услуги по задоволяване на ежедневните битови потребности на потребителите. То ще даде акцент върху услуги, които предлага социалното предприятие. Тези услуги са по приготвяне и доставяне на храна, наблюдение на здравното състояние на участниците в проекта, поддържане хигиената в дома, снабдяване на нуждаещите се с дърва, газ и други отоплителни материали, помощ при дребни ремонти на жилищата и други услуги, които ще помогнат за по-лесното преживяване на хора в неравностойно положение и изобщо на възрастни хора с невъзможност за самообслужване. Проектът продължава реализацията си и през цялата 2019 г. Друг социален проект, който също така се реализира успешно през 2018 г. и продължава действието си през 2019 г. е осигуряване на топъл обяд в Община Тополовград. Чрез осигуряването на топлия обяд, се дава възможност на потенциалните потребители да им бъде доставена топла храна през целия период на годината. Предоставя се разнообразно седмично меню, което да си осигури едно балансирано хранене на целевата група, разбира се при спазване на изискванията по безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене. Тези социални проекти Общината изпълни през 2018 г. и продължава и през 2019 г. Разбира се, изпълняваме и инфраструктурни проекти. Те са основно по Оперативна програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Един от тях, за който подписахме договор през 2018 г. е Реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград. Той има за цел да възстанови и подобри транспортно-експлоатационните качества на пътните участъци с оглед осигуряване на безопасност на движението и комфорт на пътуващите в общината. Проектът включва рехабилитация, реконструкция на 6 общински пътя на територията на Общината. Към настоящия момент е в процес избора на изпълнител на предвидените дейности. Ремонтните работи се предвижда да стартират към средата на 2019 г. Вторият проект, който подписахме отново през 2018 г. е с Държавен фонд „Земеделие“ по програмата за развитие на селските райони, и който вече за щастие се изпълнява е рехабилитация и реконструкция на улици в Тополовград. Основната дейност на проекта е строителство и ремонт на 6 улици в града. По проекта ще бъдат възстановени уличните платна, както и възстановяване на тротоарните настилки и бордюрите по тях. На 22 ноември 2018 г. стартирахме строителството в откриване на строителна площадка и подписан протокол-образец, който се даде в началото на изпълнението на проекта. Като цяло инфраструктурните проекти са от изключителна важност за общината и един от важните приоритети за управление на кмета на Общината. Друг проект, който изпълнихме през 2018 г. е проект финансиране програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 г. с наименование „Подобряване капацитета на Общините Алпулу Тополовград за превенция и ограничаване на последиците от наводненията от Беломорския басейн“. Водещ партньор беше община Тополовград, а наша партнираща община е община Алпулу от Република Турция. Основните дейности по проекта бяха почистване и ремонтно-възстановителни работи за подобряване проводимостта на речното легло на река Синаповска, която преминава през едно от селата на Община Тополовград- Синапово. И с изпълнение на този проект, Община Тополовград ще защити имотите и населението на селото от ежегодните наводнения. Общата цел на проекта е да се предотвратят и ограничат последствията от наводненията в трансграничния район на Общините Тополовград и Алпулу. С  Гърция, започнахме изпълнението на още един проект. Той е в партньорство с Община Струмяни и неправителствена организация от Гърция. Наименованието на проекта е „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен район“. Основна дейност от проекта е ремонт на сгради на дом за възрастни хора с психични разстройства в село Радовец, Община Тополовград. И целта на партньорите и нашата цел в този проект е да се създадат условия за поддържане на пълноценен живот на нуждаещите се, социалното им включване в обществото, както и да се осигури първична психологическа помощ на уязвимите общности.

Елеонора ЧОЛАКОВА