Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“: Над 32 000 ученици ще се обучават в училищата във Варна през новата година

Директорът на общинската Дирекция „Образование и младежки дейности“ Лилия Христова, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Христова, колко първокласници ще прекрачат училищния праг в общинските учебни заведения във Варна през тази година? Какъв е общият брой на учениците на територията на града?

Лилия Христова: В училищата на територията на Община Варна броят на учениците през последните години се запазва относително постоянна величина – над 30 000 ученици от 1. до 12 клас.  По прогнозни данни за учебната 2019/2020 година броят им е 32 320.  В първи клас са записани 2877. Движението на ученици в страната и чужбина продължава и сега, затова точна информация за броя ще имаме след 16 септември, когато училищата ни предоставят такава.

Фокус: Какво е състоянието на материалната база? В колко училища и детски градини са извършени ремонти? Кои са по-значимите от тях?

Лилия Христова: Приключват възложените от директорите ремонтни дейности в сградите на 23 училища и 12 детски градини на територията на общината. Общо изразходваните средства възлизат на 550 000 лв.  Част от дейностите са: Топло и хидроизолация  на покрив в ОУ „Ангел Кънчев“; Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „К. Преславски“ – Варна; хидроизолация на покрива и монтаж на стенни вентилационни решетки за отвори на подпокривно пространство на ОУ „Цар Симеон І“; ремонт на покрива на топла връзка към физкултурен салон на ОУ „Добри Войников“; доставка и монтаж на водогреен котел на СУ „Св. Климент Охридски“ и ОУ „Черноризец Храбър“; подмяна на врати на класни стаи в ОУ „Антон Страшимиров“;  ремонт на физкултурен салон, текущ ремонт на филиал за обучение на първи клас в ОУ „Васил Друмев“; подмяна на PVC дограма и алуминиеви врати и цялостен ремонт на занималня и санитарни помещения в сгради ЦПЛР – Средношколско общежитие. Продължава ремонтът по преустройство и смяна на предназначение на столова в зала за културни мероприятия в Първа езикова гимназия на стойност 1224485 лв. с ДДС. За детските градини по-големите ремонти са в ДГ „Българче“, ДГ„Незабравка“, ДГ „Маргаритка“, ДГ „Хр.Ботев“, ДГ „Ян Бибиян“, ДГ Чайка“, ДГ „Калина Малина“, ДГ „Звездичка“, ДГ „Приказка“, ДГ „Дружба“. Общата им стойност надхвърля 176 000 лв. с ДДС. Предстои откриване на новия  корпус с 4 групи на ДГ “Иглика“. Стойността е 1 3252 900лв.  и 161 000 – за обзавеждане. Ще бъде открит и новият  корпус с 4 групи ДГ„Карамфилче“, в който са вложени  1 672 074 лв. и  163 000 лева – за обзавеждане. За ремонта на Дом „Другарче“  за  4 групи+1 яслена са похарчени 1 779 300 лева. Работи се и върху проекта за ДГ в с.Тополи По ОП „Региони в растеж“ размерът на финансирането  е 16 171 529 лв. Приключили са ремонтните дейности в VII  СУ „Найден Геров“, СУ „Пейо Кр. Яворов“, ОУ „Никола Вапцаров“, ОУ „Стефан Караджа“  и в 3 детски градини- ДГ  1 „Светулка“, ДГ 12 „Ян Бибиян“, ДГ 41 „Първи юни“. Обектите са въведени в експлоатация.  Предстои завършването на ремонтните дейности на СУ „Димчо Дебелянов“, I ОУ „Св. Княз Борис I“, ОУ „К. Арабаджиев“.

Фокус: Къде ще се обучават учениците от Начално училище „Васил Левски“ по време на ремонта? Какви дейности ще се извършват в сградата? Къде ще учат възпитаниците на Варненската търговска гимназия?

Лилия Христова: Две училища, едно общинско – НУ „В.Левски“ и едно държавно Варненска търговска гимназия, ще учат в други сгради. НУ „В.Левски“ в сградата на СУ „Л.Каравелов“, а Търговската гимназия в сградата на ОУ „Стоян Михайловски“. Уточнени са класните стаи, режимът на обучение. Направихме всичко възможно да бъдат осигурени нормални условия за учене за всички ученици.  Директорите на приемащите училища проявиха висок професионализъм и отговорно подходиха към поставената им задача.

Фокус: Обяснете повече за проекта за изграждането на нова зала в двора на Първа езикова гимназия? Колко са предвидените средства, кога трябва да бъде завършено строителството?

Лилия Христова: Продължава ремонтът по преустройство и смяна на предназначение на столова в зала за културни мероприятия в Първа езикова гимназия на стойност 1 224 485 лв. с ДДС. Новата зала за културни мероприятия в Първа езикова гимназия се изгражда със средства от бюджета на Община Варна и от училището. Придобивката е разположена на мястото на бившия хранителен блок. Проектът предвижда голяма сцена и места за около 400 души, помощни помещения, достъпна среда за хора с увреждания. Предвидено е поставяне на модерно осветление, акустична уредба и ново отопление. По план-график обектът трябва да бъде въведен в експлоатация до края на месец октомври тази година.

Фокус: Колко деца са върнати в училищата за последната година по действащия „Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“?

Лилия Христова: От влизане в сила на  действащото към момента  ПМС №100 за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст от 08.06.2018г. от страна на Община Варна в рамките на институционалната компетентност са извършени 2251 проверки. От тях са: установени в чужбина: 1691 деца и ученици; реинтегрирани в образователната система деца и ученици: 402; проведени за периода  срещи с родители на деца и ученици в риск  с цел превенция на отпадане от училище: 91, издадени за периода Актове за установяване на административно нарушение на родители, неосигурили присъствие в училище на децата си: 26;       влезли в сила за периода Наказателни постановления: 18. Механизмът се прилага по отношение на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система. Реализира се чрез електронна система с база данни за децата и учениците в риск и действа чрез сформирани екипи. Екипите са разпределени по райони на компетентност и установяват местопребиваването на тези деца и ученици. Прилага се комплекс от мерки за включването им или за превенция на отпадането им от училище.  В екипите за обхват са включени представители на общинската администрация, РУО-Варна, училищата и детските градини, Дирекция „Социално подпомагане“, МВР. За община Варна тези екипи са 12.

Диана СТОЕВА