Лилия Христова, Община Варна: Актуализираният бюджет на функция „Образование“ за 2016 година е в размер на 94 млн. лв.

Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности” към Община Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Христова, предвижда се приемът в първи клас вече да става по нови правила. Какво наложи това?

Лилия Христова: Законът за предучилищната и училищното образование, в сила от 1 август тази година, въведе промени в образователната система, свързани със структурата на образователните институции, организацията на дейностите, квалификацията на кадрите, както и със правомощията на местната власт.   В изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за организация на дейностите в  училищното образование местната власт се задължава да разработи система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Варна. Настоящият проект на Система от правила за електронен прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Варна има за цел да гарантира равен достъп до образование на подлежащите на задължително училищно образование в първи клас ученици. Правилата определят условията, организацията на приема, реда за записване и критериите за прием в първи клас на деца, подлежащи на задължително училищно образование. Наредбата за организация на дейностите в  училищното образование определят като водещ критерий при осъществяване на приема близостта на училището до настоящ адрес, а при наличие на по-голям брой кандидати за прием в първи клас за определено училище и допълнителни критерии – дете с трайни увреждания над 50%; дете с двама починали родители; други деца от семейството, обучаващи се в училището; деца, завършили подготвителна група в избраното училище; близост до местоработата на един от родителите. Тежестта на всеки един от критериите в точки се уточнява от училищата. Категорично нормативно е определено, че критерият близост на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците трябва да има най-голяма тежест.
Предстои Правилата да бъдат гласувани на заседание на Общински съвет след общественото обсъждане. За учебната 2017/2018 година приемът на ученици в първи клас ще се реализира от училищата при прилагане на настоящите Правила, а за учебната 2018/2019 година ще бъде внедрена система за централизиран електронен прием.

Фокус: Актуализиран бе и бюджетът за образование. Какво предвижда тази актуализация?

Лилия Христова: Актуализираният бюджет на функция „Образование“ за 2016 г. е в размер на 94 007 000 лв., в т.ч. за делегирани държавни дейности 78 971 895 лв. , за местни дейности – 13 347 786 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 1 687 319 лв. Увеличението спрямо първоначалния бюджет е 2 811 000 лв.  Актуализацията отразява служебно извършените корекции от Централния бюджет и оптимизиране на разходите във функцията по отделни дейности с оглед очакваните разходи до края на годината. Бюджетът включва разходи за финансиране на Общинските програми за образование в размер на 267 500 лв.  и 909 100 лв. за реализиране на програмата за младежки дейности. Приоритетно в програмата са  включени дейности  за стимулиране на младите хора към инициатива, творчество и предприемачество. Основна цел на програмата е създаване на условия за личностно развитие на младите хора и активизиране  на участието  им в живота  на общината. Актуализираният бюджет на капиталовите разходи  на функцията възлиза над 2 508 895 лв. За основен ремонт на детски градини и училища са заложени 1 649 194 лв., като част от тях са за ДГ 15 „Гълъбче“ – за  укрепване и вертикална планировка на двора и укрепване на тераса, за ДГ 13 „Мир“ – конструктивно укрепване, реконструкция, преустройство и пристрояване на сградата – първи етап, ОУ „Черноризец Храбър“ – конструктивно укрепване и ремонт на помещенията за подготвителни групи в блок „В“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – ремонт на училищния двор, НГХНИ „К.Преславски“ – частично саниране на сградата. За придобиване на дълготрайни материални активи са предвидени над 1 000 000 лв. за компютърни конфигурации, оборудване, стопански инвентар  и обзавеждане в детски градини и училища, както и за сглобяемо спортно съоръжение в двора на МГ „Д-р П.Берон“ и ОУ „Захари Стоянов“, проект за физкултурен салон в СУ „Найден Геров“ и др.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА