Лилия Христова, Община Варна: Системата от правила за прием в първи клас за новата учебна година да бъде актуализирана

Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Христова, как продължава изпълнението на ремонтите по ОП „Региони в растеж“ по отношение на образователната инфраструктура? – започнати, текущи, завършени през годината, организация на учебния процес в ремонтираните училища

Лилия Христова: По ОП „Региони в растеж“ се извършват ремонти по два проекта за модернизация на образователната инфраструктура. Единият от проектите е „Модернизация на образователната инфраструктура  на територията на гр. Варна“ с бенефициент Община Варна. Този проект обхваща общо десет обекта – седем училища и три детски градини. Вторият проект е за подобряване и модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия  по икономика „Д-р Иван Богоров“. Проектите са на обща стойност над 19 млн. лева. Строително-монтажните дейности в Професионалната гимназия  по икономика „Д-р Иван Богоров“ вече са приключили и учениците са върнати в основната сграда. По проекта остава да се извърши само оборудване на кабинетите, необходими за практика на учениците. По отношение на проекта за модернизация на десет образователни институции ремонтни дейности вече се извършват във всички обекти. В училище „Найден Геров“ основната част от ремонта вече е приключил и върви процедура по въвеждане в експлоатация на обекта. В училище „Димчо Дебелянов“ и Първо основно училище в кв. „Владиславово“ са изпълнени около 65-70% от дейностите и при подходящи метеорологични условия се очаква приключване на ремонтите. В останалите образователни институции ремонтните дейности трябва да бъдат завършени до края на месец май или началото на юни.

Фокус: Колко средства са вложени през 2018 година в образователната инфраструктура?

Лилия Христова: Ремонти на обща стойност 1 827 306 лева са извършени в училища и детски градини във Варна през 2018 година. 68 171 лева са вложени в основния ремонт на покрива на централната сграда и филиала ДГ 17 „Д-р П. Берон“. През годината е извършена подмяна на дограма в ОУ „Й. Йовков“, както и  основен ремонт на ограда в ОУ „Ч. Храбър“. Извършена е реконструкция на съществуваща сградна газова инсталация в СУ „Найден Геров“, ремонт на ограда в СУ „Елин Пелин“, както и ремонт на отоплителна инсталация в СУ „Л. Каравелов“ на стойност 5 000 лева. Осъществено е и изграждане на вертикален комуникационен възел за осигуряване на достъпна среда и преустройство на открита покривна тераса и фасадна декорация на сградата на Младежкия дом във Варна на стойност 1 452 218 лева. През 2018 година започна строителството на две нови 4-групни детски градини. Това са нова 4-групна детска градина „Иглика“ на стойност 1 296 000 лева и 4-групна ДГ “Карамфилче“ – 1 522 159 лева, преустройство на столова в зала за културни мероприятия в І ЕГ на стойност 1 097 617 лева. Във връзка с възникналата необходимост от спешни мерки по укрепване сградата на начално училище „В. Левски“, кв. „Аспарухово“ стартира конструктивен ремонт на сградата на НУ „В. Левски“ на стойност 1 232 000 лева. Изготвени са проекти на обща стойност близо 196 000 лева. Сред тях е проект за основен ремонт на детска площадка и проект за основен ремонт на покрив на ДГ 5 „Слънчо“, изготвяне на технически проект за основен ремонт на детска площадка за ДГ 26 „Изворче“, изготвяне на технически проект за основен ремонт на детска площадка на ДГ 28 „Пролет“, проект за основен ремонт на детски площадки в ДГ 29 „Звънче“ и ДГ 34 „Лястовичка“, НУ „В. Левски“ – проект за основен ремонт на сградата,  ОУ „В. Априлов – проект за основен ремонт за частична подмяна на гредореда на първи етаж със стоманобетонна плоча на обща стойност, ОУ „В.Друмев“ – проект на нов корпус за 10 класни стаи, ОУ „Св.Иван Рилски“ – проект на пристройка и надстройка към основна сграда.

Фокус: По отношение на приема на първокласници – за първа година електронен, каква е оценката Ви?

Лилия Христова: Електронната система стартира успешно. Тя гарантира ясни правила и прозрачност при реализиране на дейностите по приема. З 967 първокласници успешно бяха записани в общинските училища за учебната 2018/2019 година. Промените в Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование от 5 октомври 2018 изискват общинската Система от правила за прием в първи клас за новата учебна година да бъде актуализирана. Въведени са промени в критериите. В първа група наравно с децата по настоящ адрес с уседналост над 3 години влизат деца, които имат по-голям брат или сестра до 12-годишна възраст в училището. В допълнителните критерии с предимство са деца, които имат двама или повече братя/сестри, както и деца с един починал родител.

Фокус: Какви ще бъдат основните приоритети в работата Ви през следващата година?

Лилия Христова: Задачата пред нас е заедно с общинските ръководства да работим за създаване на необходими условия полудневната организация на учебния ден в общинските образователни институции на територията на община Варна да се осъществява преди обяд. Разработили сме План в съответствие с изискванията на Наредба 10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование. Усилията са насочени към осигуряване на необходимата материална база – разширяване, осъвременяване на кабинети и класни стаи/занимални и изграждане на достъпна архитектурна среда,  благоустроявяне на дворните пространства, ново строителство на Математическата гимназия, ДГ “ Иглика“ и ДГ “ Карамфилче“, както и ремонт и изграждане на пристройки в НУ „В. Левски“. На второ място – насърчаване на детските градини и училищата за формиране на политики за предоставяне на подкрепа за личностно развитие според потребностите на всяко дете. Три образователни програми обслужват политиките и през 2019 година – квалификация и насърчаване на а педагогическите специалисти, приобщаващо образование на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение, Програма за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти. Трето – привличане на родителите като сътрудници в процесите на подкрепа за личностно развитие и многопосочна работа със семейството за повишаване удовлетвореността от качеството и резултатите на образователния процес за всички участници в него. И четвърто – обвързване на професионалното образование в община Варна с потребностите на местната икономика с цел последваща професионална реализация. Разширяване на дуалното обучение. Искрено се надяваме, че освен в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“, дуално обучение ще се въведе и в друг професионални училища.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА