Лилия Христова, Община Варна: Училищата и детски градини са в готовност за новата учебна година

Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“  в Община Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Христова, колко училища ще функционират на територията на община Варна през новата учебна 2017/ 2018 година, каква част от тях са основни, средни, има ли средищни училища и такива с променен статут?

Лилия Христова: На територията на община Варна работят 45 общински училища, от които 1 начално, 27 основни, 10 средни,  2 професионални и 5 профилирани гимназии. Промени настъпиха с привеждането на системата в съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование. Помощното училище се преобразува в Център за специална образователна подкрепа. Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства от учебната 2017/2018 година ще бъде Средно училище за хуманитарни науки и изкуства. Запазиха се паралелките по изкуства и за първи път има прием в професионална паралелка „танцьор“. Искам да уточня, че средното училище никога не е имало реален статут на национално училище, а само терминът „Национална“ е фигурирал в наименование на образователната институция.  I Основно училище във Варна според новия закон вече има патрон и се казва “ Княз Борис I“. За наша гордост и удовлетворение нямаме нито едно закрито училище на територията на община Варна,.

Фокус: Колко са първокласниците за учебната 2017/2018 година във Варна, каква част от децата ще бъдат обхванати в целодневна форма на обучение?

Лилия Христова: За учебната 2017/2018 година в 37 общински училища във Варна са записани 3 234 ученици в първи клас. 2 476 деца ще бъдат обхванати в целодневна организация на учебния ден. Приемът за първи клас във Варна премина спокойно. За следващата година, в зависимост от новите критерии, които образователното министерство ще установи с наредба, ще актуализираме нашата система за електронен прием, но се доказа, че тя работи спокойно и не създава напрежение.

Фокус: Колко деца са записани в подготвителни групи в училищата?

Лилия Христова: В системата на предучилищното образование в община Варна в детски градини и училища са обхванати  общо 3 286 деца на 5 години и 3 105 деца на 6 години. В подготвителните групи в училища са обхванати 208 деца на 5 години, от които 79 на целодневен режим. Знаете, че в няколко училища преди три години създадохме условия за предучилищните групи, подобни на тези в детските градини. 6-годишните деца в училище са 553, като от тях на целодневен режим са 193 деца.

Фокус: Каква е готовността за първия учебен ден, какви ремонти са осъществени през летните месеци и приключиха ли в срок?

Лилия Христова: Летни ремонти са извършени в 30 общински училища на територията на община Варна. През летните месеци дейности са осъществени в Четвърта езикова гимназия, където е извършен ремонт на парна инсталация, подмяна на съществуваща метална дограма, на врати, ел. табла, както и боядисване на помещения. В СУ „Св. Климент Охридски“ е извършена частична външна топлоизолация, а в Руското училище е поставена нова асфалтова настилка на двора. В ОУ „Йордан Йовков“ е извършен текущ ремонт на помещение с цел превръщане в стая за хранене и класна стая, в ОУ „Патриарх Евтимий“ – поставяне на стълбищен профил и ремонт на мозаечна настилка в актова зала в училището. Ремонт на санитарни помещения е извършен в двете основни училища „Ангел Кънчев“ и „Васил Друмев“, а ОДК – Варна е с обновени коридори. В Център за подкрепа за личностно развитие Средношколско общежитие е положена нова външна мазилка на Корпус 2, в ОУ „Цар Симеон І“ е извършена подмяна на врати на класни стаи, вертикални щрангове и вертикален канал в тоалетните. В СУ по хуманитарни науки и изкуства е осъществен ремонт на покрив и инсталация за пожароизвестяване и мълниезащита. През летните месеци е санирана северната фасада на Корпус А 1 в ОУ „Стоян Михайловски“, извършен е и ремонт на настилка в училищния двор. Ремонти бяха направени и в други училища, свързани с подмяна на котли, топлообменници, парни инсталации, подмяна на дограма и др. Предстои въвеждането в експлоатация на готовата закрита спортна площадка в двора на Математическата гимназия и ОУ „Захари Стоянов“, както и на спортните площадки, изградени в дворовете на 10 общински училища. Средствата за ремонт, без спортните площадки и съоръженията в Математическата гимназия, са близо 1 млн. лева от бюджета на Община Варна и училищата, взети заедно.

Фокус: На какъв етап са дейностите по обновяване на училищата по ОП „Региони в растеж“?

Лилия Христова: По ОП „Региони в растеж“ се провеждат обществени поръчки за избор на изпълнители и по двата проекта, свързани с реконструкция и обновяване на училищата във Варна. Имаме готовност за преместване на учениците по училища на основа на решение на Общинския съвет, но дейностите не са стартирали. За всички училища, включени по програмата, учебната година ще започне в сградите, в които те са базирани. По първата ос са включени VII СУ „Найден Геров“, СУ „Димчо Дебелянов“, „СУ П. Яворов“, ОУ Константин Арабаджиев”, ОУ „Стефан Караджа”, ОУ „Н.Й.Вапцаров“ и Първо основно училище, както и три детски градини – „Светулка“, „Първи юни“ и „Ян Бибиян“. По другата ос са включени Професионалната гимназия по дървообработване и Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“.

Фокус: А по отношение на детските градини какви ремонти дейности са осъществени и колко деца са обхванати?

Лилия Христова: В 22 детски градини на територията на община Варна са извършени ремонтни дейности през летните месеци. Сред по-големите ремонти са тези в ДГ№17 „Д-р Петър Берон“, ДГ№15 „Гълъбче“, ДГ№32 „Моряче“, ДГ№12 „Ян Бибиян“ и ДГ№14 „Дружба“. Ремонт на санитарни помещения и офис разливочни е извършен в ДГ №11 „Незабравка“, ДГ№14 „Дружба“ и ДГ№38 „Маргаритка“. Приетите деца, родени през 2014 година, са 1 658. Двегодишните деца, приети в групи на детски градини, са 61. 3 078 деца на 5 години са обхванати в задължителна подготовка в детските градини, а шестгодишните деца, обхванати в задължителна подготовка в детските градини, са 2 552. Свободните места в детските градини, при наличие на такива, се обявяват от директорите на детските градини по график, който за информация на родителите е публикуван в електронния регистър за прием. През тази седмица – 11 – 15 септември, в регистъра има обявени свободни места за всички възрастови групи. Родителите могат да подават заявления или да ги редактират с нови желания до 15 септември, като класирането ще бъде обявено на 18 септември. Проблемът с местата в детските градини във Варна е решен. По-голям наплив има в градините в районите „Одесос“ и „Приморски“,  тъй като тук е съсредоточено голяма част от населението, но с още няколко капиталови реконструкции и модернизации на корпуси на детски градини до две три години ще се стремим този натиск да бъда свален до минимум.

Фокус: Колко екипа за обхват са организирани за Варна по механизма за задържане на децата в училище и какви дейности са предприети в тази посока?

Лилия Христова: С Решение № 373 на Министерски съвет от 5 юли 2017 година бе създаден механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. На територията на община Варна са сформирани 4 района на компетентност за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, наричани „екипи за обхват“. Първият район на компетентност включва административните райони „Одесос“ и „Младост“. Вторият район на компетентност включва административен район „Аспарухово“, кметство Константиново и Звездица. Третият район включва административен район „Вл. Варненчик“ и кметствата Тополи и Казашко, а четвърти район – административен район „Приморски“, заедно с прилежащите 12 селищни образувания, както и кметство Каменар“. В екипите за обхват участват представители на местната власт, Регионално управление на образованието,  отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, както и други заинтересовани страни, съобразно спецификата на конкретния проблем. Екипите вече работят по обхващане на незаписани отпаднали от системата на предучилищно и училищно образование деца и ученици, съобразно определените райони на компетентност чрез национална онлайн система за своевременно уведомяване за статуса на децата и учениците.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА