Лиляна Лазарова, Медицински център SanaMedic – Варна: Липсата на пълноценно речево обкръжение на детето може да доведе до обучителни затруднения в бъдеще

Лиляна Лазарова, Медицински център SanaMedic – Варна

Лиляна Лазарова, специалист логопед в Медицински център SanaMedic – Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Лазарова, Вие сте дългогодишен специалист логопед. Какво е значението на навременната помощ по отношение на правилното развитие на речта при децата?

Лиляна Лазарова: Значението на навременната помощ е изключително важно. Родителите не могат да бъдат специалисти, но трябва да имат някаква нагласа относно онова, което трябва да се появи в развитието на детето не само по отношение на речта, но и по отношение на цялостното развитие. Речта като социална функция на човека е добре да бъде развита правилно до постъпването в първи клас. Това е изключително важно, защото постъпването в първи клас изисква от детето онези компетенции, които да са сформирани, включително речта, върху които да може процесът на ограмотяване да легне спокойно и така детето да бъде ограмотено. Речта е свързана със социалното развитие на човека и не е вродена функция, но човек се ражда с редица фактори, които са предпоставка за правилното развитие на речта, включително и за общото здравословно състояние на речта, като например функциониране на нервната система и нормално развитие от гледна точка на здравословен статус.

Фокус: Казахте, че пълноценното речево обкръжение е един от факторите за правилно речево развитие при децата. Какви са тенденциите в това отношение и защо речевото обкръжение е важно?

Лиляна Лазарова: Пълноценното речево обкръжение на детето играе важна роля, която роля напоследък виждаме, че оказва по-скоро отрицателно влияние, отколкото положително. Няма съмнение, че последните десетина години в живота на подрастващите навлязоха бурно т. нар. екранни устройства. Да, това е бъдещето, но нека ползването им бъде балансирано. Много родители предозират това време, което е позволено на детето да се занимава с някакво устройство. Това води до липса на пълноценно речево общуване с детето – говорене, общуване, четене на приказки. В практиката си наблюдаваме нарастване на процента на тези деца, при които ползването на тези устройства не е балансирано и липсва реалното човешко речево общуване, а това води и до други дефицити. Тези деца четат по-малко, общуват и говорят по-малко, не използват речта за общуване. Последствията са тежки, защото детето не получава онова, което е нужно, за да се развие пълноценно неговата реч. Ако речта на детето не е развита правилно до постъпването му в първи клас, се наблюдават проблеми по отношение на ограмотяването, тъй като учебното съдържание става по-обемно и по-трудно. Това, че детето не е ограмотено, няма правилна техника на четене, чете, но не разбира, неминуемо води до обучителни затруднения – не разбира урока или текстовата задача. Когато децата вече имат обучителни затруднения, проблемите се задълбочават. Има много дефицити да се попълват, за да достигне ученикът очакваните нива, предвидени в държавните образователни изисквания.

Фокус: Какво трябва да знаят родителите за отделните етапи от развитието на детската реч?

Лиляна Лазарова: В своето развитие речевата функция преминава през определени етапи, за да се формира в края на предучилищна възраст като една сложна уравновесена система за общуване. Първи клас е изключително важен в периода на всяко дете, защото сменя дейност от игра към учене. Има закономерности при развитието на човешката реч, които са еднакви за всички деца, ако се развиват нормално. Съществуват няколко отчетливи етапа, които изследователите на детската реч сочат. Това са подготвителният етап – до към 1 година, първоначално овладяване на езика – до 3 години, период на обогатяване и развитие на речта в процеса на практиката – до 7 години, и развитието на речта в периода на училищното обучение, където има надграждане и обогатяване. Много е важно родителите веднага да потърсят помощта на специалист, ако се появи нещо, което ги смущава.  Един специалист може да прецени дали е време да се започне терапия, дали да насочи родителите към други специалисти – психолог, невролог, както в медицински център SanaMedic имаме такъв екип, който поради тази причина е сформиран. Много често се налага екипна работа при едно закъсняване на развитието на речта. Родителите трябва да знаят, че около третия месец детето трябва да започне да гука – така се установява общуване между родителя и детето, а на година трябва да се появят първите думички. Ако до края на първия месец след раждането детето не реагира на звуков дразнител, може да се касае за проблеми със слуха и колкото по-рано се установи този проблем, толкова впоследствие развитието, рехабилитацията на слуха ще бъде по-удачно. До третата година детето развива речник, който му позволява да ползва речта  за общуване. След третата година – ако родителите виждат, че не се развива речта, а се ползват жестове в обуването с тях, трябва наложително да потърсят специалист. По отношение на звуковата страна на речта – много от родителите се притесняват от това, че на 5 години детето не произнася определени звуци. При усвояването на фонетичната система също има някакви норми, като се счита, че до петата година звуковете са в процес на усвояване, а звукът „р“, който е най-труден, може да бъде неовладян и до края на седмата година.

Фокус: Какво ще посъветвате родителите?

Лиляна Лазарова: Родителите трябва да потърсят помощта на специалист, ако нещо в развитието на детето ги смущава. Родителят трябва да е този, който да има очаквания за развитието на речта и ако това не се случи, да потърси съответно логопед. Ние непрекъснато това съветваме родителите – при най-малките съмнения, които имат относно развитието не само на речта, но и на общото психическо развитие на децата, да се обърнат към специалист. Интернет и социалните мрежи могат да помогнат, но това не е най-правилният начин.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА