Любка Спаневикова: Общо 13 деца и младежи са настанени в Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в село Вълково

Любка Спаневикова, директор на Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище за възрастни с умствена изостаналост в село Вълково, в интервю за предаването „Магията на Свети Врач“ по Радио „Фокус“ Пирин, относно социалните услуги

 

Фокус: Г-жо Спаневикова, разкажете ни за услугите, които предлага Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в село Вълково.

Любка Спаневикова: Центърът за настаняването от семеен тип за деца и младежи с увреждания в село Вълково е разкрит през 2014 година в рамките на проект за разкриване на социални услуги „Ново начало за децата и младежите с увреждания“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 година. Проектът се осъществява с финансираната подкрепа на оперативната програма, съфинансирана от Европейския социален фонд към Европейския съюз. От тогава започва изграждането на сградата и подготовката за настаняването на децата. Всъщност основната целева група деца са изведени от съществуващия дом на територията на Община Сандански в Петрово и са поетапно настанявани в Центъра за настаняване. Така се стига до края на проекта през 2015 година. Към момента на приключване на проекта са настанени общо  11 деца и младежи с увреждания. От 1 ноември 2015 година Центърът започва да функционира като държавна делегирана дейност на територията на Община Сандански. Сега към настоящия момент вече са настанени общо 13 деца и младежи в социалната услуга.

Центърът за настаняване от семеен тип на деца и младежи е нова форма на социална услуга в страната и е насочена към деца и младежи с увреждания, които всъщност имат нужда от грижа извън тяхното семейство и от подкрепа за самостоятелен живот. Това е социална услуга от резидентен тип. Има се предвид всъщност фактът, че децата и младежи са настанени тук и това е тяхната домашна среда. Разкрива се на базата на оценка от специфични характеристики на настанените деца или преди настаняването с техните потребности от социални услуги. Ориентирано е към потенциалните ползватели на услугата.

По отношение на същността на услугата, както казах тя е от резидентен тип, което всъщност означава, че работният процес в Центъра е 24-часов и предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на децата и младежите, които са настанени и за които към момента на настаняване не е било възможно да бъдат отглеждани в биологичните им семейства или в семейство на близки и роднини. Центърът предоставя сигурна и безопасна среда за оптималното развитие на децата и младежи. Знаете, че през ноември 2016 година Законът за социално подпомагане претърпя някои промени, които всъщност бяха ориентирани към начина на настаняване и целевите групи, които са настанени в подобни центрове. Във връзка с тези промени Общински съвет-Сандански промени наименованието и статута на Центъра за настаняване в село Вълково, като целевата група беше насочена към деца и младежи с увреждания, а към настоящия момент следва промяна и целевата група е ориентирана към предоставяне на тази услуга за младежи. Като законът увеличи възрастовата рамка на настанените лица, тъй като младежи в предното тълкувание на закона бяха младежи до 29-годишна възраст, а сега законът третира по този начин лица до 35-годишна възраст. При определяне броя на персонала има коефициент, като за подобни социални услуги коефициентът на брой настанени лица е 0,9. До края на миналата година настанените лица бяха 12 и съответно работещите в Центъра бяха 11. През декември миналата година по предложение на кмета на Община Сандански – Кирил Котев, Общинският съвет гласува увеличаване на работещите в Центъра с разкриване на още една щатна бройка, при което се разкри половин щат за касиер-домакин. В тази връзка към момента работещите са 6 детегледачи, 2 медицински сестри, 1 социален работник, шофьор и работник поддръжка по половин щат и съответно касиер-домакин и рехабилитатор.

Фокус: Вие ръководите и Защитено жилище за възрастни с умствена изостаналост. Разкажете ни повече за него.

Любка Спаневикова: Двете социални услуги са в непосредствена близост една до друга. Те са в едно дворно пространство и непрекъснато комуникират и общуват настанените лица помежду си, но защитеното жилище е също нова форма на социална услуга, която е изградена в страната. Целевата група, която е предназначена да ползва услугите на Защитеното жилище са лица с умствена изостаналост или интелектуални проблеми с висока степен обаче на функциониране и самостоятелност. Това означава, че групата лица трябва да бъдат с относително съхранени навици за самообслужване. Капацитетът е 8 настанени лица, а към момента са настанени 7. Двете социални услуги непрекъснато комуникират помежду си, както и с хора извън социалните услуги. Вратата ни е отворена за посетители винаги когато пожелаят да общуват с лицата, което способства за тяхната по-добра интеграция и социализация, и подобрява уменията им за общуване, контакти и изграждане на по-добри личностни характеристики.

Фокус: Имате ли някакво по-специално оборудване?

Любка Спаневикова: Това, което представляват двете сгради е голяма дневна зала, в която има обособени кътове, като разбира се те са различни в зависимост от интересите на настанените. Отделно от дневната зала има обособен кът, който е кухненски офис. В Центъра за настаняване той е отделен от дневната зала с преграда, тъй като самата кухня е като разливна такава и храната се осигурява от кухнята на общинската болница, която също към настоящия момент търпи преструктуриране и най-вероятно ще започнем да доставяме храна от Социалния патронаж. Храната се доставя на място с наш микробус, който ни е предоставен от Община Сандански за безвъзмездно ползване.

Разликата всъщност между Центъра и Защитеното жилище е основно в уменията за включване в трудов- терапевтичен процес, тъй като настанените лица в Центъра са с по-ниска възможност и по-трудно се включват в трудов-терапевтичен процес, въпреки че се реализира такъв, доколкото позволяват възможностите им. Докато в Защитеното жилище, тъй като настанените лица са с относително по-високи умения за самостоятелен живот, те имат основно заложени трудово-терапевтична дейност по приготвяне на кулинарни изделия, приготвяне на изделия във връзка с националните ни празници. Последно бяха включени в базара, който предлагаше мартеници – през февруари месец много активно изработваха мартеници.

Статутът на двете услуги се смени след промяната и сега новите наименования на Центъра и на защитеното жилище са променени, което следва да промени и цялата ни вътрешна документация, затова имаме доста време, но Центърът вече ще бъде ориентиран към младежи, а пък Защитеното жилище вместо за възрастни, ще бъде просто за лица с умствена изостаналост.

Натали СТЕФАНОВА