Любомира Велинова, управител на ОИЦ – Кюстендил: Община Кюстендил е най-големият бенефициент по оперативните програми в областта

Радио "Фокус" - Кюстендил

Управителят на Областен информационен център – Кюстендил Любомира Велинова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 Фокус: Госпожо Велинова, какъв е броят на проектите, изпълнени или изпълняващи се от общинската администрация в Кюстендил от началото на програмния период?

Любомира Велинова: Община Кюстендил е най-големият бенефициент по оперативните програми в област Кюстендил. Общият брой на одобрените проекти, които са изпълнени или са в процес на изпълнение е 18, на обща стойност  32 590 959,78 лв. Това са проектите от началото на този програмен период до момента. Извън тази бройка са и три проекта по двете програми за трансгранично сътрудничество, по които общината е допустим бенефициент. Два от тези проекта са в процес на изпълнение.

Фокус: По коя оперативна програма проектите са най-много?

Любомира Велинова: Най-много са сключените договори по Оперативна програма „Региони в растеж“ – 9 договора на стойност 18 539 719,65 лв. като безвъзмездна финансова помощ и 189 480 лв. собствено съфинансиране. Оперативна програма „Региони в растеж“ е изключително важна програма за развитието на регионите, по нея се финансират инфраструктурни проекти.

Фокус: Кои са те?

Любомира Велинова: Част от проектите са вече приключили. Сред по-значимите проекти са „Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил”, по който е реновиран и възстановен  парк „Галерията”, обновена е физическата среда по поречието на река Банщица, изградени са улица и детска площадка в централната част на град Кюстендил. Санирани са три обекта от образователната инфраструктура – Филиал „Зорница“ на Детска градина „Първи юни“; ПМГ „Професор Емануил Иванов“; Основно училище „Даскал Димитри“. Обновена е административната сграда на Областна дирекция на МВР, сградата на Община Кюстендил, санирани са пет жилищни блока.

Фокус: Какви проекти се изпълняват в момента?

Любомира Велинова: В процес на изпълнение са няколко проекта, свързани с подобряване на социалната инфраструктура в община Кюстендил. По проект се разширява дейността на съществуващия Дневен център за деца с увреждания с включване на дейности за ЦСРИ, планирано е  разкриване на наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години, както и изграждане на ново преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст. По друг проект, също насочен към деца и младежи в риск, се изгражда Център за работа с деца на улицата. „Дългосрочна грижа и достоен живот за хората с увреждания в Община Кюстендил“  е проект, насочен към възрастните хора с увреждания. В рамките на този проект ще се изгражда Дневен център за подкрепа на лица  с различни форми на деменция и техните семейства, както и три центъра за грижа за лица с умствена изостаналост на територията на Община Кюстендил. Сред предстоящите проекти по тази оперативна програма е проектът за обновяване на Общинския театър в Кюстендил. Проектът е в процес на подготовка, като планираните дейности  са основен ремонт на театъра и изграждане и възстановяване на зона за отдих – площада пред театъра и парковото пространства около него.

Фокус: Какви проекти са реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”?

Любомира Велинова: Да, това е друга също важна програма, по която Община Кюстендил е бенефициент – по четири проекта. По тази програма се финансира предоставяне на социални услуги. По проект е създаден Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Социалната услуга дава възможност за достъп до здравни, социални и други услуги на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Центърът се намира на улица „Ефрем Каранов“ в град Кюстендил и сред приключване на проекта продължава да функционира със средства предоставени от националния бюджет на Република България. По тази програма е финансиран и проект за предоставяне на услуги за ранно детско развитие. Това са услуги, насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.  Проектът допълва и подкрепя  дейността на Центъра за услуги за ранно детско развитие, който се намира в квартал  „Герена”. През месец май тази година стартира проект „“Патронажна грижа в Община Кюстендил”, който е насочен към хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване мобилни интегрирани, здравно-социални услуги в домашна среда. Патронажна грижа ще бъде предоставена на 186 лица над 18-годишна възраст, в това число хора с увреждания и техните семейства; възрастни хора  над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Стартира и изпълнението на един интегриран проект, който се финансира едновременно то две оперативни програми – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образовани за интелигентен растеж”. По едната програма ще бъде обзаведен, оборудван и разкрит „Център за развитие на уязвими общности”, който ще бъде разположен на втори етаж в сградата на Обединен детски комплекс, а по другата ще се финансира предоставянето на различни видове услуги в областта на образователната сфера. Проектът е насочен към ромската общност, хора в риск и/или жертва на дискриминация, хора, населяващи територии, в които са налице проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.

Фокус: Кои са проектите по останалите оперативни програми?

Любомира Велинова: По Оперативна програма „Храни “ Община Кюстендил е сключила два договора. По тази програма Общината осигурява топъл обяд на най-нуждаещите се лица. Община Кюстендил е бенефициент и по проект, по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Това е проект  “Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО (Регионално сдружение за третиране на отпадъците )„Рила Еко“. Проектът се изпълнява от Община Кюстендил и  включва общините Кюстендил, Невестино и Трекляно. Проектът е на стойност  9 748 590,60 лв. По проекта се предвижда проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци.  Два са договорите, които Община Кюстендил  има регистрирани по Оперативна програма „Добро управление “ . И двата проекта, едни приключил и един в процес на изпълнение, са свързани с осигуряване функционирането на Областен информационен център – Кюстендил.

Фокус: Споменахте и програмите за трансгранично сътрудничество, какви са проектите по тях?

Любомира Велинова: Два са проектите, които Община Кюстендил изпълнява по програмите за трансгранично сътрудничество с Македония и Сърбия. По единия проект се предвижда реновиране на втори етаж от сграда от бившето училище в село Слокощица, община Кюстендил и превръщането му в Център за екологично образование. Ще се организира и проведе еко-обучение в Кюстендил и тридневна детска изложба „Моят зелен град“. Другият проект е в областта на туризма и предвижда  подобряване на достъпа  до средновековна църква “Успение Богородично“ в село Раждавица. Планирано е провеждане на тематично проучване, свързано със съществуващи  религиозни обекти, както и провеждане на открит фестивал в село Раждавица .

Венцеслав ИЛЧЕВ