Малко над 220 са подадените заявления за целева помощ за първокласници във Великотърновска област към края на юли

Велико Търново. 228  са подадените заявления за отпускане на целева помощ за първокласници във Великотърновска област към 26 юли. 12 от тях са получили отказ, 89 са в процес на обработка, а останалите са одобрени. Това обобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Ивайло Деев, юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“. Той поясни, че за учебната 2018/2019 година  подпомагане са получили 1140 деца от 1117 семейства. Приемът на заявления продължава до 15 октомври, а размерът на помощта се запазва – 250 лв. Право на нея имат всички семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавните или общински училища и средномесечният доход на всеки един от членовете не надхвърля 450 лв. Документите се подават по настоящ адрес. „Към тях се прилагат удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена декларацията; удостоверение, издадено от съответното държавно или общинско училище, че детето е записано в първи клас; лична карта за справка; за децата с трайни увреждания – копие от ЕР на ДЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК. Еднократната помощ се предоставя независимо от дохода на семейството на деца с трайни увреждания; на деца с един жив родител и на деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства“, обобщи още експертът. Той припомни, че през настоящата година има и едно нововъведение – помощта вече ще се изплаща на два пъти. Едната половина ще се дава след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

По подадените заявления-декларации през месец юли  помощта ще се изплаща в пълния размер от 250 лв.

Възстановяването на сумата е задължително ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; ако ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване  на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние и ако ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от пет учебни часа, за които няма уважителни причини.

Луиза ТРАНЧЕВА