Мариела Савкова, Областен информационен център- Видин: Политиката за околната среда е сред водещите в Европейския съюз и реализацията на екологичен проект допринася за реализация на тази политика

Политиката за околната среда е сред водещите в Европейския съюз и реализацията на екологичен проект допринася за реализация на тази политика, каза на среща в Областния информационен център Мариела Савкова, управител на центъра, предаде репортер на Радио „Фокус“-Видин. Тя представи в детайли целите на Съюза в областта на отпадъците до 2025 г..“ Целите  и задачи на европейското законодателство в областта на отпадъците са подобряване на управлението на отпадъците, стимулиране на иновациите в рециклирането, ограничаване използването на депониране и създаване на стимули за промяна на поведението на потребителите. Реализацията на тази политика в България ще постигне положително въздействие върху околната среда, здравето на населението и икономическото развитие“, заяви Мариела Савкова.

Презентирана бе  процедурата „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ и се акцентира, че допустими бенефициенти по нея са широк кръг институции и организации – общини, юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел. Дейностите, които ще се финансират следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци, генерирани на територията на Република България и да се отнасят до предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ за всички одобрени проектни предложения е до 9 779 150 лв. Максималният размер на БФП, който може да бъде предоставен за реализиране на едно проектно предложение, е до 391 166 лв. (левовата равностойност на 200 000 евро). Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 18:30 часа на 26 август 2019 г., посочи още Ценков и призова към активност потенциалните бенефициенти, като припомни, че с подкрепата на ОПОС в област Видин са реализирани инвестиционни интервенции за десетки милиони лева, а чрез успешните проекти по настоящата процедура, освен инвестиции, ще се допринесе и за прехода към кръгова икономика в България и подпомагане постигането на рециклиране на 50 % от битовите отпадъци до 2020 г. Представени бяха и успешни модели в областта на управлението на

Представители на пет видински общини, бизнеса и неправителствения сектор се запознаха с процедурата, политиката на ЕС и успешни модели в областта на управлението на отпадъците. В срещата се включиха представители на общините Видин, Чупрене, Ружинци, Макреш и Ново село, както и представители на бизнеса и неправителствения сектор. В края на срещата екипът на ОИЦ-Видин още веднъж прикани към активност по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ и посочи че  цялата документация по процедурата е качена, както на страницата на ОПОС в Единния портал, така и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) . Екипът на Центъра, в рамките на своите правомощия, ще окаже необходимото съдействие на всички бенефициенти, които се обърнат към експертите в офиса на Областния информационен център за информация и логистична подкрепа.

Анна ЛОЗАНОВА