Мария Ангелова, Държавен архив Видин: Стефан Стамболов е обявен за почетен гражданин на Видин 

Мария Ангелова, младши експерт в Държавен архив-Видин, в интервю за предаването „Чудесата на Северозапада“

 

Радио „Фокус“: Стефан Стамболов е политически и обществен деец на XIXв. Каква е връзката му с Видин?

Мария Ангелова: Стефан Стамболов е един от личностите в българската история, за които можем да изредим множество определения, които надали в едно кратко изложение ще успеем да обхванем всецяло: поет, публицист, национал-революционер, член на БРЦК, участник в подготовката на Старозагорското и Априлското въстание, народен представител от 1880 г., председател на Народното събрание за периода 1884 – 1886 г., регент, министър, министър-председател и водач на Народно-либералната партия.

Връзката му с град Видин можем да проследим по няколко линии, като за най-ярко открояващо се счита приемането му за почетен гражданин на Видин заради заслугите му Народното събрание да реши Видинската Скобелева гимназия да стане държавна. В статии от периодичния печат по отношение на това, четем определения за него като „благодетел на града“[1],

Радио „Фокус“: Запазени ли са документи за приемането на Стефан Стамболов за почетен гражданин на Видин?

Мария Ангелова: Да, запазени са такива документи. Ето какво гласи и самият протокол № 68 от 11 декември 1889 г. за приемането му като почетен гражданин на град Видин, който може да се намери в протоколната книга на Видинския общински съвет:„На 1889 г., 11 декември, Видински градски съвет на извънредното си заседание в следния си състав: кмета П.[етър] Пигулев, помощници: Сава Христов и Митраки Георгиев, съветниците: х. Цеко Марков, Тодор х. Тошев, Ванко Джонов, Мошон Леви, Никола Димитров, Станиш Иванов, Хаим Мордехай и в отсъствието на съветниците: х. Кочо Предов, Тошо Ц. Ванчов, Николчо Лазаров и Махмуд Осман бей, изслуша доклада на депутацията, състояща от съветника при Видинския градски общински съвет. Тодор х. Тошев и председателя на Видинска окръжна постоянна комисия  М. Иванов, която бе изпроводена от страна гражданите с една просба на последните, в столицата да моли за приемането от Народното събрание за правителствена, според разясненията, дадени от депутацията, приемането на Видинската реална гимназия, се дължи на старанията на г-на министъра Стамболов и господина министъра на Народното просвещение Живков, а после и на народния представител г-на Захария Градинаров, които най-много ся подействали за приемането на гимназията от народното събрание за правителствена.

Съветът като взема предвид, че за облагите, които ще има градът Видин от приемането на гореспоменатото заведение за правителствено, населението на тоя град дължи своята благодарност на г.г.  министрите Стамболов и Живков и на представителя Г. Градинаров и като взима предвид, че с тези свои благородни усещания г.г. министрите Стамболов и Живков, а така също и председателя господин Захария Градинаров се явяват като благодетели на град Видин и окръгът му.

Постанови

  1. Господин министър-председателя Стамболов, господин министъра на народното просвещение Георги Живков и народния представител господин Захария Градинаров да се провъзгласят за почетни видински граждани, за което да им се съобщи писмено“.
  2. Препис от настоящия протокол да се представи на Видинското окръжно управление за сведение.“

В Държавен архив – Видин, протоколът може да се намери чрез искови данни ф. 17К, оп. 1, а.е. 10, л. 119-120. Допълнителна възможност за преглед на дигитално копие на документа дава информационната система на Държавна агенция “Архиви” – ИСДА, достъпна от сайта на агенцията.

Радио „Фокус“: Свързва ли нещо друго Стефан Стамболов с Видин?

Мария Ангелова: За връзките на Стефан Стамболов с град Видин можем да прочетем в статии в периодичния печат в. „Видин“ (2004), в. „Видински делник“ (1999), в. „Видински общински вестник“ (1994), в. „Държавен архив – Видин“ (1995). С темата са се занимавали още изследователи като Димитър Иванов, Димитър Маринов, Ренета Андреева, Христо Лишков, Йоцо Йоцов и други.

Освен тази заслуга за културно-просветното развитие на града, за която е награден с това високо звание, други благодеяния, свързващи Стефан Стамболов с нашия град са в сферата на стопанското развитие, разширяването и укрепването на видинското пристанище, където той посреща княз Фердинанд през 1887 г., борбата му за свързване на града с гр. София посредством железница, развитието на лозаро-овощарски разсадник, земеделското училище и опитните животновъдни бази във Видинско и Кулско. Благодарение на добрите чувства, които Стефан Стамболов изпитва към града, когато бил помолен от Фердинанд да му посочи от кои български градове да започне обиколката си, Стамболов посочил именно Видин, като посрещането било много тържествено и придружено с издигане на триумфална арка на градското пристанище. Второто посещение на Фердинанд август 1889 г., което е с повод две години от възкачването на княза на българския престол, свързваме именно с времето, когато Стефан Стамболов като министър-председател, заедно с министъра на просвещението Георги Живков, утвърждават видинската реална гимназия за държавна.

Радио „Фокус“: Как видинчани изразяват почитта си към Стефан Стамболов?

Мария Ангелова: Показателно за отношението на града към него е и казаното от Александър Ангелов – кмет на града (1944-1948 г.) – „Именно такива хора трябва да се увековечават за слава и назидание на поколенията“[2]. В по-съвременен план тази признателност се изразява чрез включването му в изложби „Почетни граждани на град Видин“, експонирани през 2001 и 2018 г. и организирани от Община Видин, Регионален исторически музей Видин и Държавен архив Видин. Диплом от обявеното почетно гражданство на Стефан Стамболов от Видинското градско общинско управление се съхранява в личния му архив, който е предаден в Научния архив на БАН. Дейностите по подпомагане на града, облекчавали общината, като по този начин способствали за безпроблемното развитие на културно-просветната дейност в областта, което е само един от факторите за утвърждаването на Стефан Стамболов в българската история като един от първостроителите на възкресената българска държава.

Анна ЛОЗАНОВА