Мария Белова: Изключително важно за община Сливен е 43 НС да приеме продължаването на програмата за саниране

Мария Белова

Мария Белова, народен представител от ПП ГЕРБ – Сливен, за работа на 43 НС

Въпрос: Г-жо Белова, какво предстои до края на работата на това Народно събрание, в което Вие представлявате Сливен?

Мария Белова: Едно от най-важните решения, касаещи община Сливен, които трябва да вземе 43 НС в последните си работни дни е удължаването на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Надявам се,  че въпреки бламирането на провеждането на парламентарната комисия по бюджет и финанси от страна на депутатите на БСП, тази точка ще влезе в седмичната програма и ще бъде подкрепена от политическите партии. Приемането на тази точка е изключително важна за Сливен. Загубена бе почти една година в бездействие от бившия кмет на Сливен. Пряката морална, политическа, гражданска и социална отговорност носи именно той.

Въпрос: Защо се забави санирането в Сливен? Имаше упреци към сегашната администрация заради забавянето

Мария Белова: Програмата стартирана 2 февруари 2015 година, още същия месец няколко общини веднага са входираха първите си предложения за саниране на блокове. Процедурата по енергийно обследване в община Сливен стартира едва през месец май 2015 година. От месец май до 10 ноември, когато новият кмет на Сливен Стефан Радев встъпи в длъжност, процедура не е била проведена, не са били отворени дори предложенията за енергийно обследване.  Не мога да си обясня, как точно човекът, който дали от некомпетентност, а може би умишлено, саботираше тази програма и обрече Сливен да върви една година след останалите общини, си позволява да коментира свършената работа от настоящето ръководство на община Сливен за санирането. Въпреки многобройните спекулации и лъжи, самите граждани се убедиха, че програмата е ефективна и крайно необходима.  Това че в Сливен няма саниран още нито един блок е единствено и само по вина на Кольо Милев. Същото това лице не трябва да прикрива своята невъзможност в периода, когато е бил кмет да управлява една програма от изключително значение за гражданите на Сливен с обвинения към хората и екипа, който прави всичко възможно да навакса това изоставяне и Сливен да се възползва от програмата. Оценявам усилията на кмета Стефан Радев и неговия екип в тази посока. В общинска администрация се  работи усилено на тема саниране. Само от датата на встъпването  в длъжност на Стефан Радев до месец февруари общината  е провела 6 комисии.  Приключи е енергийното обследване, тази седмица изтича срока за подаване на оферти за проектиране и строителство. Искрено се надявам 43 НС  да подкрепи  удължаването на програмата за енергийна ефективност и Сливен да успее да се включи, тъй като виждаме ефекта, който има от тази програма.

Въпрос:  Вие внесохте  промени в Закона за аренда в земеделието и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Какво предвиждат те?

Мария Белова: В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи основната промяна е свързана с процедурата за отдаване на пасищата, мери и ливади от ОПФ и ДПФ. Новата промяна е свързана със изключването на конете от легалната дефиниция за „пасищни селскостопански животни“, тъй като този вид животни се отглеждат предимно върху временни обекти, които не са регистрирани по реда на Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Според Белова така се прецизира процедурата за разпределение на мери, пасища и ливади от ДПФ и ОПФ без търг и се дава стимул за развитие предимно на животновъдите, които отглеждат пасищни селскостопански животни, предназначени за производството на мляко и/или месо, тъй като данните сочат, че с всяка година стопанствата и животните прогресивно намаляват. Промените в закона за аренда в земеделието са свързани с отпадане на изискването за представяне на скица на арендувания обект на договора при неговото вписване в съответната служба по вписвания се цели от една страна – да се намаляват разходите на арендаторите, а оттук и административната  тежест на услугата, а от друга – с промените в Закона за кадастъра и имотния регистър и след излизането на наредбата през октомври, вече няма да е необходимо общинските служби, нотариусите и службите по вписванията да връщат гражданите за скица, а те ще имат достъп до системата на кадастъра и сами ще могат да разпечатват скиците на имотите по електронен път. хегламентираната  към момента възможност за сключване на договори за аренда по реда на чл. 3, ал. 4 от ЗАЗ от съсобственик, притежаващ по-малко от половината дялове от общата вещ дори  и 1 %, и то без знанието и съгласието на останалите съсобственици, доведе до много спорове между съсобствениците, свързани не само с неизпълнение на задължението за заплащане на дължимото обезщетение на всеки съсобственик  съобразно притежавания дял, а и с оглед договорените клаузи относно дължимото рентно плащане, срока и пр. Така на практика съсобственици, притежаващи по-вече от половината дялове от общата вещ, са лишени от възможността да решават по какъв начин ще използват и управляват, респ. ще се разпореждат с общата вещ и в много случаи са ощетени, тъй като в повечето случаи не разполагат със средства и възможност, за да предявят законните си претенции пред съд.

Отнесените до съда възникнали спорове за ползване на имотите по дела, образувани както между съсобствениците на имота, така и между арендаторите и/или наемателите, на които всеки от съсобствениците е отдал имота за ползване, се разрешават с противоречиво тълкуване на закона. С предложеното изменение на разпоредбата на чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието се дава възможност на съсобствениците, притежаващи по-вече от половината дялове от недвижимия имот, да решават по какъв начин ще използват и управляват, респ. ще се разпореждат с него.

Въпрос: А промени в изборното законодателство?

Мария Белова: Промени в изборното законодателство и промени в начина на избиране на народните представители трябва да има, защото това иска и очаква обществото. Като народен представител аз не мога да не се съобразя с исканите промени на политическата система, имайки предвид, че 70% от избирателите в област Сливен са казали „да“ на мажоритарната система, близо 70% от тях – „да“ за задължителното гласуване и 68% са гласували за намаляване на субсидиите на партиите.