Мария Пирянкова, ДАМТН: 110 са язовирите с неустановена собственост, 182 са определени за спешен ремонт

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Мария Пирянкова, главен директор на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, в интервю за предаването „Добър ден, България“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: В контекста на очаквани нови валежи и предстоящо снеготопене министърът на околната среда и водите Емил Димитров издаде заповед, с която разпорежда Регионалните инспекции по околната среда и водите да започнат проверка за нерегламентирани сметища и проводимостта на речните корита. Едно своеобразно разширение на тази тема правим сега, с поглед към техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Госпожо Пирянкова, какъв е общият брой на язовирите в страната и, разбира се, по-важният въпрос каква част от тях имат нужда от ремонт?

Мария Пирянкова: От 2015 година на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор са възложени функции по надзор на дейностите по изпълнението на мерки за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация, т.е. изменението в Закона за водите и от 2016 г. от 1 януари е започнала дейността на дирекцията. От 2016 г. до 2019 г. броят на установените язовири на територията на страната е 6844. Като 781 са държавни, общинските са 5634, има частни 149, сдруженията за напояване са със 146 броя. 24 са язовирите на земеделски кооперации и има язовири с неустановена собственост – 110 броя. Тази статистика е към декември 2019 г. Към днешния момент съотношението между държавните и общинските язовири е по-различно, тъй като поетапно преминават язовирите публична-общинска собственост, които не могат да бъдат стопанисвани от общините, съответно те се управляват от създаденото държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.

Водещ: Споменахте, че има 110 язовира с неустановена собственост. Да разбираме ли, че няма към кого да отправите предписания?

Мария Пирянкова: Законът е предвидил как се действа в тези случаи. В чл. 138-Б в Закона за водите е уредено, че когато се установят язовири с неустановена собственост до влизане на съдебно решение или установяване на собственика, тези язовири по съответния ред се предават за организация или техническата им експлоатация на държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. В този смисъл нямаме затруднения, които да възпрепятстват нашата административно-наказателна дейност, която представлява сериозна дейност в главната дирекция. Но неустановената собственост винаги ще се констатира при язовири, които ще попадат в големи масиви – горски или земеделски. Но като цяло собствеността на територията на страната на всички поземлени имоти, в това число и на язовирите, които попадат, е установена с картата на възстановената собственост по Законите за собствеността и ползване на земеделските земи и вече е пренесен в актуалния картен материал.

Водещ: Т.е. има отговорен за тяхното състояние?

Мария Пирянкова: Точно така, държавата е предприела действия и това е Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.

Водещ: Кои са най-честите нарушения, които установявате по отношение на техническата изправност на язовирните стени и на съоръженията?

Мария Пирянкова: Дирекцията е въвела много строг контрол по отношение на дадените предписания и там, където те не се изпълняват, се изготвят актове за установяване на административни нарушения. Съответно се предприема съставянето на наказателни постановления. Но най-често срещаните проблеми са в общ план има проблем по водния откос, по въздушния откос, има проблеми с неработещи основни изпускатели, обрастване с дървесна и храстовидна растителност. Разбира се, проблемите при малките язовири и при големите язовири са различни. Като при големите язовири са много по-малко и те най-вече се срещат в отделни елементи от геодезичните мрежи на контролно-измервателните системи да са компрометирани, но това са много редки случаи. Докато при малките язовири, има проблемите, които изброих и има много проблеми, които са също така са констатирани следствие, ако неработещи компетентни специалисти на места. Но именно поради тази причина, тъй като малките язовири са собственост на общините, са предприети действията по 19-А и 19-Б от Закона за водите за прехвърлянето на тяхната собственост на държавата.

Водещ: От типа нередности ли се определя и срокът за изпълнението на предписанията, които правите или той е идентичен, независимо за какво техническо нарушение става въпрос?

Мария Пирянкова: Сроковете на предписанията са винаги свързани с вида на установената неизправност при язовирите и те могат да бъдат от 2 месеца до 3 дни. Например предписания за обрушване или ерозия по водните откоси са до два месеца. Предписания, които са за храстовидна и дървесна растителност са за отстраняване до един месец. А предписания, които са за контролирано изпразване на язовира до кота „мъртъв обем“ са с изпълнение до три дни. Различни са в зависимост от характера на неизпълнението.

Водещ: Техническото състояние на язовир „Искър“ какво е?

Мария Пирянкова: По отношение на язовир „Искър“ можем да кажем, че е в добро техническо състояние. Водното ниво е на кота 810.905., няма проблеми с работата на съоръженията на язовир „Искър“.

Водещ: Появиха се притеснения, че язовирът трябва да поеме допълнителни количества вода, която ще бъде пренесена до Перник. Това поставя ли под някакъв риск язовирната степан, съоръженията?

Мария Пирянкова: По въпроса за довеждането на води до Перник от язовир „Искър“ това не е в компетентността на главната дирекция и такъв въпрос за нас не стои. Тъй като, знаете, основните ни задачи са ориентирани единствено и само към основния предмет – проследяване работата на съоръженията и стабилността на стената като конструктивна устойчивост.

Водещ: Стената като конструктивна устойчивост може ли да поеме допълнителни количества вода спрямо сегашното ниво?

Мария Пирянкова: Единствено само бих казала, че язовирът е в добро техническо състояние и водното му ниво е на добра кота, поддържа се необходимият обем, свободният обем също е гарантиран по този начин.

Водещ: И е в рамките на нормалното за този сезон, така ви разбрах.

Мария Пирянкова: Да.

Водещ: Кои язовири на територията на страната се нуждаят от спешен ремонт, ако, разбира се, има такива?

Мария Пирянкова: В периода от 2016 до 2019 година са направени проверки на по-голямата част,  не на всички язовири. 2018 г. 858 язовира са с констатирани неизправности и са с дадена информация, че се нуждаят от извършването на строително-ремонтни дейности. От този брой са отделени други 414 броя язовири, за които е определено, че се нуждаят от спешен ремонт. От 414 язовира 352 са собственост на общините. В последствие по списък, предоставен от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на Министерство на икономиката са определени, с  решението 495 от 13 юли 2018 г. на МС, 182 броя язовири са определени за спешен ремонт. Имаме информация в държавната агенция, че за част от тях са започнали ремонтните дейности и, че има осигурено финансиране. Тук обаче, би трябвало да се уточни: всички ремонти са свързани с изготвянето предварително на проектна документация, с извършване на геодезически дейности, които установяват целостта на стената, поведението на язовирните степни по отношение на хоризонтални, вертикални деформации. И всички ремонти се изпълняват изключително и само по проектна документация, която е съгласувана със съответните органи по ЗУТ, защото язовирите са обекти, които са определени като обекти първа категория по чл. 137 от ЗУТ. Така че това е един доста дълъг период от време. И всъщност като всяка една ремонтна дейност изисква необходимото технологично време да се преведат в състояние, в което те да са възвърнали технологичната си конструктивна сигурност.

Водещ: Има ли язовири, които биха създали реален риск за населението при евентуално по-обилно снеготопене или превалявания от дъжд?

Мария Пирянкова: Всеки един язовир представлява обект, който би могъл в определен момент, ако той не се поддържа добре от собственика му, би могъл да застраши и населените места, които са изградени под язовирите, защото действително те са определени по 137 от ЗУТ като първа категория строежи и тези хидротехнически съоръжения крият опасност от наводнения. В този смисъл действително всеки един такъв   язовир, който не се поддържа добре може да създаде проблем и да има опасност от възникване на аварийна ситуация. Но точно поради тази причина организираме проверките си, така че да бъдат проследявани собствениците дали осигуряват мерките, които са заложени, за да могат язовирите да бъдат в безопасност.

Водещ: Област Кърджали е район с много язовири, каква е картината по отношение на тяхното техническо състояние?

Мария Пирянкова: Област Кърджали има 1/5 от язовирите на територията на страната. Всички язовири се поддържат в нормално състояние. За язовирите, за които е установено, че не са в добро състояние има предприети мерки, предвидени пак по Закона за водите, които са и предварителни административни мерки. Но конкретно за област Кърджали собствениците и операторите експлоатират съоръженията съгласно нормативните изисквания, предвидени в Закона за водите. Два пъти в годината се извършват задължителни технически прегледи за определяне на техническото състояние на язовирните степни и на съоръженията към тях, извършват се съответните проби. Анализират се постоянно периодичните измервания с контролно-измервателните системи. На територията на област Кърджали има язовири, които са включени в приложение 1. Това са значимите комплексни язовири, техните нива се контролират ежедневно от операторите, които са държавни фирми – НЕК, „Язовири и каскади“, „Напоителни системи“. От такива големи оператори има осигурен постоянен персонал, високо квалифициран, извършват се съответните прегледи и анализите,  които са предвидени по Закона за водите. Така че на територията на област Кърджали не бих казала, че има язовири, които да бъдат притеснителни, и които да могат да бъдат извадени и показани като проблемни.

Водещ: Какъв е принципът за проверка на техническото състояние на язовирите – на определен период от време, по сигнал, на случаен принцип?

Мария Пирянкова: Може би е добре да кажа преди това, че само за 2019 г. броят на проверените язовири е 3516. Правят се планирани и извънредни проверки. Проверките се планират седмично, месечно, на тримесечия. Те могат да бъдат и извънредни, когато са по сигнали, за което може би трябва да изкажа благодарност на граждани, които също са ни сигнализирали за проблеми по язовирите. Такъв беше случаят с язовир „Тича“, за който бяхме информирани в края на годината и веднага на 30 декември сме направили проверка на язовир „Тича“. Не се оказа положението такова, каквото беше описано в сигнала, но винаги във всеки един момент реагираме. Проверките, които извършваме са по предписанието на техническата документация и по безопасната техническа експлоатация. Проверяват се всички изпълнени или неизпълнени предписания, които са дадени в предходни проверки, дадени в комисии на областни управители, Комисията по 138-А от ал. 3 от Закона за водите. Във всеки един момент така организираме дейностите, че да могат да бъдат проверени възможно най-голям брой язовири, клонящи към пълния брой язовири, които са установени на територията на страната, независимо от състава на дирекцията, който при всички случаи при една такава дейност е недостатъчен.

Водещ: На финала, г-жо Пирянкова – има ли конкретен язовир, конкретен район, към който гледате с повишено внимание сега?

Мария Пирянкова: Когато приближават април, май, големите дъждове винаги гледаме с повишено внимание към каскадните язовири, които на територията на страната са 948 язовири. В област Враца има каскадни язовири, към които определено гледаме с повишено внимание, но и към всички други язовири. Както ви казах всеки един, във всеки един момент може да създаде проблем. За това отделяме язовирите, които при проверките сме установили, че би трябвало да бъдат наблюдавани, които са в близост с населени места.

Росица АНГЕЛОВА