Мая Казанджиева, Община Бургас: Общината е първенец по отношение на развитието на социалните услуги

По повод промените, които предстоят за хората с увреждания в страната, Радио „Фокус“ – Бургас разговаря с  Мая Казанджиева, директор на дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“ в Община Бургас.

Фокус: Г-жо Казанджиева, колко са хората с увреждания на територията на община Бургас?

Мая Казанджиева: Данните, които ще ви предоставя са извлечени от областната Стратегия за развитие на социалните услуги в област Бургас. Няма много точен регистър за хората с увреждания, като в момента се върви към създаване на единен и електронен регистър.

Данните, с които разполагаме са, че на територията на Бургас има  8 314 лица и 1 281 деца с увреждания.

Фокус: Какви услуги се предлагат за тях в административен и социален план?

Мая Казанджиева: Община Бургас полага много професионална грижа  и истинска загриженост за хората с увреждания. На административно ниво във фронт офиса на Община Бургас е изградена достъпна цена – гишетата са леснодостъпни, информационната система също е направена така, че да обслужва хора с различни увреждания. Имаме обучени служители, които преминаха през обучения, за да могат да разговарят с хора с намален слух. Имаме и практиката в определени дни служителите ни да консултират хора в неравностойно положение.

Към Общинско предприятие „Транспорт“ се издават и специални карти за паркиране в „Синя зона“ и „Зелена зона“.

Относно социалните услуги, с радост споделям, че Община Бургас държи първенство.  Едно от първите места по развитост в социалните услуги, насочена към хора с различни специфични потребности. Създадени са 7 резидентни социални услуги за хора с увреждания, 6 социални услуги в общността за деца и лица с увреждания. Стараем се да задоволим  нуждите на всички категории граждани, работим постоянно и по въпроса с достъпността.

Във връзка с въпроса за социалните услуги, към Общината  функционират и различни правилници, които подпомагат и чисто финансово хората с увреждания. От години функционира и Правилникът за предоставяне на еднократно безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, като голяма част от хората са именно хора с увреждания.

От 2 години съществува и друг правилник. Той е така нареченият от нас „здравен фонд“, предоставящ средства за подпомагане на лечението на хора с увреждани.

Освен това Община Бургас подпомага голяма част юридически лица с нестопанска цел. В бюджета за 2018  година Общински съвет- Бургас е гласувал сумата от 455 000 лв. за 47 юридически лица с нестопанска цел, като голяма част от тях за  хора с увреждания. Функционират и Дневни центрове на юридически лица с нестопанска цел, които обслужват хора с увреждания, а експертите в нашата дирекция оказват методическа и професионална помощ на всички, които имат нужда.

Фокус: Пред какви трудности са изправени хората с увреждания?

Мая Казанджиева: Те са на различни нива. Свързани са с все още недостатъчно достъпна архитектурна среда. Въпреки че Бургас е може би най-достъпният архитектурен град в България, Общината полага огромни усилилия, за да подобрява достъпната градска среда. Това няма как да се случи нито бързо, нито лесно, тъй като всички стари сгради са недостъпни. Проведохме среща вчера с хора с намалена подвижност и представители на юридически лица с нестопанска цел  и камарата на архитектите и решихме да работим заедно за още по-добра достъпност. Защото се оказва, че тя не е достатъчна по тротоари и пешеходни зони, до лечебни заведени, до образователните структури и различните институции.

Няма адекватна подкрепа и за включването на хората с увреждания до заетост и доход. И не на последно място е все още незрялата нагласа на обществото на приема хората с увреждания до всички сфери на обществения живот.  Има все още и голямо недоверие от страна на работодатели да възлагат определени  работни места на тези хора.

Фокус: По какви проекти работи дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“ в Община Бургас?

Мая Казанджиева: В момента осъществяваме устойчивостта на един голям и независим проект „Подкрепа в семейна среда за независим живот, чрез индивидуален подход“. Той продължава до края на тази календарна година. По този проект осъществяваме комбинирани здравни и социални услуги, консултации със социален работник, ползване на транспорт и психолог. Това са т. нар. услуги в домашна среда. В момента се ползват от 121 потребители, това е услугата „Личен асистент“. Другата програма, по която работим е Оперативна програма за храни. Тя е от фонд за европейско подпомагане на най-крайно нуждаещите се. Това са операциите за осигуряване на топъл обяд, като голяма част от хората, който ползват тази услуга, са именно хора с увреждания.

Колегите от „Европейски политики“ работят и по един проект, който е по Оперативна програма „Региони в растеж“  – това е т. нар. регионална социална инфраструктура. По нея изграждаме 5 съвсем нови социални услуги, които са насочени предимно към деца с увреждания. Предстои да стартира от 1 септември  проект за изграждане на нов център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, в това число и с тежки множествени увреждания.

 

Веселина НИКОЛОВА