Мая Стойчева, началник на РУО-Кюстендил: Във всички училища и детски градини има готовност за нормалното стартиране на новата учебна година

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Началникът на Регионално управление на образованието – Кюстендил Мая Стойчева, в интервю за Радио „Фокус“ – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Стойчева, каква е готовността на учебните заведения за новата учебна година, завършени ли са ремонтните дейности навсякъде?

Мая Стойчева: Училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие в област Кюстендил имат готовност за откриване на учебната 2019/2020 година. Ремонтните дейности в училищата и детските градини са приключили с изключение на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – гр. Дупница, където се изгражда топла връзка между сградата на училището и друга сграда, който се очаква да приключи до 16 септември. Това няма да попречи за нормалното откриване на учебната година.

Фокус:  Има ли закрити училища, както и нереализирани паралелки, какви са причините за това?

Мая Стойчева: Няма закрити училища. Поради недостатъчен брой ученици е преустановен приемът след завършен седми клас в 5 паралелки в училища от област Кюстендил. Преди първи етап на класиране: СУ „Христо Ботев“ – гр. Кочериново – 1 паралелка профил „Предприемачески“; ПГТ „Никола Й. Вапцаров“ – Кюстендил – 1 паралелка професия „Изпълнител на термални процедури“, специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове; ПТГ  „Джон Атанасов“ – Кюстендил – 1 паралелка професия „Машинен техник“ – 0,5 паралелка специалност „Машини и системи с ЦПУ“  и 0,5 паралелка по професия „Строител-монтажник“, специалност „Изолации в строителството“. След трети етап на класиране и записване: СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Дупница – 1 паралелка профил „Физическо възпитание и спорт“;  ПТГ „Джон Атанасов“ – Кюстендил – 1 паралелка професия Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Газова техника“.

Фокус: Какъв е броят на първокласниците в областта, повече или по-малко са те, в сравнение с предходната година?

Мая Стойчева: Към настоящия момент броят на учениците записани в първи клас за учебната 2019/2020 г. приблизително 850, което показва намаление в сравнение с предходната учебна година в която броят на първокласниците е бил 897 ученици. Информация за точния брой на учениците в първи клас може да се даде окончателно на 16 септември.

Фокус: Има ли учители за всички предмети в учебните заведения, ще продължи ли търсенето и след началото на учебната година?

Мая Стойчева: Към настоящия момент директорите на училища не съобщават за проблеми с ресурсната обезпеченост. Свободните работни места за учители са обявени от директорите на училищата в РУО – Кюстендил и в Бюро по труда.  Документите се подават в училищата с налични свободни работни места и назначаването се извършва от директора на съответното училище. Учебната година ще стартира с учители по всички учебни предмети като малка част от тях ще са неправоспособни.

Фокус: Какъв е общият брой на училищата и учениците, очаква ли се да има маломерни паралелки?

Мая Стойчева: Училищата в област Кюстендил са 41, в това число 1 училище на територията на място за лишаване от свобода в гр. Бобов дол. Броят на учениците за учебната 2019/2020 година ще е наличен след 16 септември., а броят на маломерните паралелки – след 20 септември, в зависимост от датите на провеждането на сесиите на общинските съвети в областта.

Фокус: Колко са средищни и защитени училища в областта?

Мая Стойчева: По предложения на кметовете на общини, след решения на общинските съвети и след извършени проверки от РУО-Кюстендил за съответствия с условията за средищни и защитени детски градини и училища през учебната 2019/2020 година е изготвено положително становище за 20 средищни училища, 4 защитени училища, 4 средищни детски градини и една защитена детска градина на територията на област Кюстендил. Съгласно чл. 53, ал. 5 и чл. 54, ал. 4 списъците за защитени и средищни училища и детски градини се актуализират ежегодно до 1 ноември.

Фокус:  Доставени ли са необходимите учебници и помагала?

Мая Стойчева: Доставени са познавателни книжки за децата в подготвителните групи на училищата и детските градини и учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учениците от I до VII клас. Доставена е и учебната документация за началото на учебната 2019/2020 година. Създадени са необходимите санитарно-хигиенни условия в сградите на училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Фокус:  Какво е направено и се прави по отношение на обхващането на всички деца в образователния процес?

Мая Стойчева: Дейностите по изпълнение на ПМС №100/08.06.2018 г. продължават и през учебната 2019/2020 година. Екипите за обхват са актуализирани. Определени са конкретните задължения на всеки екип. Изготвена е поименна справка и е проверен статусът – незаписан, заминал в чужбина, ще полага поправителни изпити, ще повтаря учебната година, на всички ученици, обучавали се в седми клас през учебната 2018/2019 година и незаписани в осми клас към 31.07.2019 г.В годишния план за дейността на РУО-Кюстендил за учебната 2019/2020 година е заложено извършване на проверки по отношение на осъществяване на превоза на децата в задължителна предучилищна възраст и учениците от I – XII клас включително, които пътуват от населени места, в които няма детска градина или училище, осъществяващи обучение в съответната група или в съответния клас, с осигурен безплатен транспорт до детска градина или училище в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община в съответствие с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Фокус: Какви проекти ще се реализират по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ в областта?

Мая Стойчева: През учебната 2019/2020 година ще се реализират 4 проекта Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, Проект „Подкрепа за успех“, Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, Проект „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“  – ,,Нов шанс за успех“

Фокус: Какъв е броят на иновативните училища в областта?

Мая Стойчева: За предстоящата учебна година ще имаме седем учебни заведения.

Това са: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Кюстендил; ОУ „Даскал Димитри“- Кюстендил; ОУ „Христо Ботев“- Кюстендил; ПМГ „Проф. Е. Иванов“ – Кюстендил; ОУ „Евлоги Георгиев“- Дупница; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Дупница; СУ „Хр. Ботев“ – Сапарева баня.

Фокус: Какво ще пожелаете на учителите, учениците, на родителите?

Мая Стойчева: Здраве, духовни сили на учителите. Упоритост и вдъхновение да се справят с предизвикателствата. На учениците желая да пазят традициите на своето училище, да умножават успехите му, да почитат всеотдайността на своите учители. Упорито да преследват мечтите си да вървят смело и решително по пътя на знанието. Към първокласниците, когато прекрачват за първи път училищният праг, този ден да остане за тях като един светъл и вълнуващ спомен. Да подадат с доверие ръка на своите учители и да вървят смело по пътя на знанието и на успеха. На родителите пожелавам да бъдат едни верни приятели и помощници на своите деца. Да се гордеят с всяко едно тяхно постижение.

Венцеслав ИЛЧЕВ