Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните анализира дейността си през 2016 година

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ анализира дейността си през изминалата година на свое заседание днес. В заседанието взе участие зам.-кметът по хуманитарните дейности в община Сливен Пепа Чиликова, председател на Комисията,. Отчет на дейностите през годината представи секретарят Лилия Радева. Освен  основните й функции, предвидени в Закона за БППМН, през годината е работено по програми за превенция, които са представени пред 2510 ученици в Сливен. За първи път през 2016 г., Комисията е работила в детските градини по теми свързани със здравето, социалните и хигиенни умения, опазване на околната среда и други.Над 220 деца, от 8 до 18 годишна възраст, които са все още ученици и техните семейства, са потърсили помощ в специализирания безплатен Консултативен кабинет. Обществените възпитатели са работили индивидуално с над 180 случая, като освен корекционно-възпитателната си дейност, работят и с осъдени на „Пробация” непълнолетни, освободени от Социално-педагогически интернати, ПД „Бойчиновци”. Освен това възпитателите отговарят пряко за работата на минимум едно училище в града, дават дежурства към Консултативния кабинет, изнасят лекции по превантивни програми на Комисията. Също така през отчетния период МКБППМН е работила съвместно с повече от 30 училища, като са обхванати 6 100 ученици.През годината се състояха пролетен и есенен футболен турнир за училищата от селата в община Сливен, гр. Кермен и кв. Речица. Целогодишно над 200 деца са  спортували. Продължи и работата на обособения футболен отбор от ученици от ромски произход, като най-добрите бяха картотекирани към областната организация на БФС. Осигурена бе нужната екипировка, редовни тренировки и явяването им във футболни двубои.Реализирани са две изнесени методически обучения на педагогически съветници и представители на Координационните съвети в училищата от община Сливен. Продължава и участието в тематични родителски срещи за  подпомагане максималната ефективност на работата на училищните колективи.В своите превантивни програми и дейности, в края на 2016 г., Местната комисия, е работила с близо 8600 малолетни и непълнолетни.