„Местна инициативна група „Аврен – Белослав“ подписа споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие

„Местна инициативна група „Аврен – Белослав“ подписа споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие. Това съобщиха от Община Белослав. В сградата на Министерство на земеделието и храните, председателят на СНЦ „Местна инициативна група „Аврен – Белослав“ инж. Светла Колева подписа Споразумение за изпълнение на Многодондова Стратегия за „Водено от общностите местно развитие“ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии „Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г . Одобреният общ бюджет на Стратегията за ВОМР на СНЦ ”МИГ Аврен – Белослав” е 6 376 005, 80 лева.Финансирането на Стратегията за ВОМР ще се осъществява от

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез „Програмата за развитие на селските райони” 2014-2020 г. в размер на 2 933 745, 00 лв., Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. в размер на 1 486 430,00 лева, както и Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”2014-2020 г. – 1 955 830,00 лева. Срокът за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие е 30 септември 2023 година.