Министерският съвет прие законодателната и оперативната си програма за второто полугодие на 2019 г.

Министерският съвет прие законодателната и оперативната си програма за периода 1 юли – 31 декември 2019 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Законът за нормативните актове предвижда одобряването на проекти на закони и приемането на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет да се осъществява въз основа на законодателна и оперативна програма за шестмесечен период. Програмите осигуряват планиране на актовете, които Министерският съвет ще разгледа и приеме през периода, както и планиране на процеса по извършването на оценка на въздействието.
Двете програми дават информация за основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й, цели, основания за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане. Също така се дава възможност за повишаване на прозрачността на процеса по изготвяне и приемане на нормативните актове и се създават условия за по-широко гражданско участие в обществените консултации по проектите на нормативните актове, включени в програмите.
Законодателната програма предвижда да бъдат разгледани общо 26 предложения за законопроекти, като за 6 предложения за закони ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието. Оперативната програма предвижда да бъдат разгледани 22 проекта на нормативни актове от компетентността на Министерския съвет.
Съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, двете програми ще бъдат публикувани заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието на Портала за обществени консултацииwww.strategy.bg.