Надя Каратова, зам.-кмет на Община Кюстендил: Инвестиционната програма на Общината е допълнена с нови проектни идеи

Радио "Фокус" - Кюстендил

Зам.-кметът на Община Кюстендил Надя Каратова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Госпожо Каратова, работната група за предварителен подбор и оценка на проектни идеи, които да бъдат включени в индикативния списък на операциите на Инвестиционната програма на Община Кюстендил проведе свое заседание, но кажете първо няколко думи за самата работна група и нейните цели, какви са те?

Надя Каратова: В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“е разработена процедура за актуализация на инвестиционна програма и предоставяне на БФП. В съответствие с указанията на процедурата е сформирана работна група, състояща се от общински служители и други заинтересовани страни, които са юридически лица и сдружения на собствениците на самостоятелни обекти, регистрирани на територията на Община Кюстендил. Основната цел на постоянно действащата работната група е да оцени и одобри нови проектни идеи по подадени проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на общината. Одобрените проектни фишове от работната група се включват в инвестиционната програма на Община Кюстендил, което дава възможност да се разработват проектни предложения за нови проектни идеи, освен за вече включените в Инвестиционната програма  – основни и резервни индикативни проекти. Инвестиционната програма на всяка община съдържа списък с индикативни проектни идеи, който се състои от следните елементи: обектите и идеите от списъка с основни индикативни проекти, включен в одобрената Инвестиционна програма; обектите и идеите от списъка с резервни индикативни проекти, включен в одобрената Инвестиционна програма;

обектите и идеите от списъка с нови проектни идеи и обекти, подбрани в съответствие с процедурата от Фаза 1 на приложение П от настоящите изменени насоки за кандидатстване.

Фокус: Какво се случи на заседанието, колко проекта бяха подадени и разгледани?

Надя Каратова: Получените проектни фишове са 21 броя, подадени от 17 кандидата и заинтересовани лица, оценени са по критериите за административно съответствие, допустимост и са им дадени точки по критериите за качество. В зависимост от получените точки са одобрени 14 проектни фиша с точки от 15 до 28. Основанието за отпадането на 1  фиш за проектна идея е несъответствие по критерии за допустимост, а останалите 6  не са попълнени изцяло и не отговарят на критериите за административно съответствие. Протокола от заседанието на работната група е публичен и е достъпен на електронната страница на общината.

Фокус: По какви критерии се оценяват проектните фишове?

Надя Каратова: Критериите за оценка са конкретизирани в процедура за актуализация на инвестиционна програма и предоставяне на БФП по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Оценката се извършва от секретариата на работната група, подпомаган от членовете на междинното звено към Община Кюстендил. Критериите са три вида: за административно съответствие, за допустимост и за качество. Качеството на проектната идея се оценява в по следните критерии: принос към индикаторите за продукт от одобрената инвестиционна програма; синергичен ефект и връзки с други проекти в съответната градска зона, които са изпълнени или са в процес на изпълнение; принос към индикаторите за продукт от рамката за изпълнение; принос към мерките и целите на градската стратегия; партньорство и консенсус между заинтересованите лица, както и

степен на проектна готовност.

Фокус: Какви са самите проекти, за какво се отнасят те?

Надя Каратова: Одобрени фишове за проектни идеи са няколко. Един е по инвестиционен приоритет „Градска среда”. Това е идея за създаване на привлекателна градска среда в община Кюстендил в обхвата на „Колушко дере”. Имаме и проектна идея за енергийна ефективност на административни сгради. Това е изпълнение на мерки за енергийна ефективност на сградата, ползвана от отдел „Разследване” към Областна дирекция на МВР – Кюстендил. По инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ имаме 12 фиша. Те са за Обединен детски комплекс, училища и детски градини.

Фокус: На каква стойност са те?

Надя Каратова: Съгласно определените индикативни стойности за всяка проектна идея, общата стойност на одобрените проектни фишове е над 5 600 000 лева.

Фокус: Какво предстои занапред?

Надя Каратова: Община Кюстендил в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж”, процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ следва да изготви и подаде проектно предложение за предоставяне на БФП, в рамките на недоговорения ресурс по таблица 1 към насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, който към 23 юли 2019 година е в размер на 4 286 482,63 лева. От 2020 година, при наличен недоговорен финансов ресурс по процедурата, след извършване на средносрочна оценка на оперативната програма и в случай на прилагане на одобрената от Министерски съвет методология за преразпределяне на ресурса, общината следва да обяви нови покани за прием на фишове за проектни идеи два пъти годишно, до изчерпване на ресурса. За получаване на фишове са определени две дати – до 15-ти юни и до 1-ви декември на съответната година, след 2020 г. включително, като секретариатът на работната група трябва да обявява прием на фишове три месеца преди тези две дати.

Венцеслав ИЛЧЕВ