Надя Каратова, зам. – кмет на Община Кюстендил: Основен приоритет в нашето управление са образованието, грижата за възрастните хора, културно – историческото ни наследство и туризмът

Радио "Фокус" Кюстендил

Зам.-кметът на Община Кюстендил Надя Каратова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус:  Госпожо Каратова, на какъв етап е изработването на проекта за бюджет на Община Кюстендил за 2018 година?

Надя Каратова: Обобщени са предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет, кметовете на кметства и кметски наместници, директорите на дирекции и началник – отделите на администрацията и предстои обсъждане на началната рамка за бюджета с представители на Общинския съвет и по – специално на Комисията по бюджет и финанси. Това сме направили до момента, имаме една почти готова рамка на бюджета, чакаме Закона за държавния бюджет.

Фокус: Какви са сроковете за изготвяне на общинския бюджет и последващото провеждане на обществено обсъждане и приемането, разбира се?

Надя Каратова: От момента на публикуване на Закона държавния бюджет за 2018 година, общините имат 20 работни дни, в които да се направят публично обсъждане на бюджетите си, да ги сглобят, да ги подредят, да напишат докладите си и да ги внесат в Общинския съвет. Практиката показва, че ако до 15 декември Законът за бюджета бъде публикуван в Държавен вестник, то тези всичките действия трябва да бъдат извършени най – късно до 17 януари и след това Общинският съвет има още 15 работни дни, в които да приеме общинския бюджет съответно след като той вече е разгледан от всички комисии.

Фокус: Кои са основните раздели в бюджета и по какъв начин се определят те?

Надя Каратова: Съставянето на един годишен бюджет е част от един непрекъснат процес на средносрочно планиране, тоест в началото на тази година Общинският съвет утвърди средносрочна бюджетна програма за следващите 3 години, тоест касаещи времето от 2018, 2019 и 2020 година. През август месец тази прогноза беше актуализирана с предложения, които постъпиха от второстепенните разпоредители, кметовете на кметства, дирекциите и отделите на администрацията и всички промени, които са настъпили вследствие на тези предложения, Общинският съвет ги утвърди през август месец в актуализирана бюджетна прогноза. На тази база ние разработваме и сегашния проект за бюджет, който ще внесем през месец януари. Разделите на бюджета се определят със Закона за публичните финанси, единната бюджетна класификация, която се утвърждава от министъра на финансите. Разделите са 4 – приходи, разходи, бюджетни взаимоотношения и финансиране на бюджетното салдо. За гражданите последните два раздела са малко сложни за разбиране, но така законодателят е определил начина, по който ние показваме във финансов план, в цифри нашите политики и нашите действия в бъдещето.

Фокус: Може ли още сега да се каже кои ще бъдаат основните акценти в проекта за бюджет за 2018 година?

Надя Каратова: Основен приоритет в нашето управление е функцията образование и всичко свързано с отглеждането, възпитанието на децата и грижата за възрастните хора в социалните услуги, както и запазване и развитие на културно – историческото ни наследство и съответно туризмът. Това са четирите основни приоритета на нашето управление. Тези приоритети са приоритети и на бюджета за всяка от годините ни.

Фокус: Какво се очаква за следващата година, повече или по-малко средства се очакват?

Надя Каратова: Ако проектът за бюджет, който беше обявен първо на сайта на Министерство на финансите, а след това и на сайта на Народното събрание и който беше приет, се запази като показатели за Община Кюстендил ръстът в подпомагането от държавата е около  7,6 %, като за делегирани от държавата дейности ръстът е около 8,6%, а в частта местни  дейности е меко казано недостатъчен да покрие нашите очаквания.

Фокус: Рамката на проекта за бюджет по – голяма ли или по – малка в сравнение с тази година?

Надя Каратова: В сравнение с 2017 година очакваме 2018 да е с около 6% по – голям бюджетът ни и то главно това увеличение е заради увеличението на субсидиите от държавата в частта делегирани дейности и известен малък ръст в собствените ни приходи от данъци и неданъчни приходи.

Венцеслав ИЛЧЕВ