Надя Каратова, Община Кюстендил: Увеличават се собствените приходи в общинския бюджет

Зам.-кметът на Община Кюстендил по икономика и финанси Надя Каратова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Каратова, какво е изпълнението на бюджета от началото на годината за Община Кюстендил?

Надя Каратова: По предварителни данни собствените приходи към 30 септември 2017 година са в размер общо над 7 946 718 лв, което в сравнение със същия период на 2016 година е повече с над 456 000 лв или около 6% повече собствени приходи сме събрали в сравнение с миналата година.

Фокус: А по отношение на приходите, като данъци и такси, къде има най – голямо увеличение или намаление?

Надя Каратова: Най – голям ръст, повече от 70%, имат приходите от продажби на услуги, стоки и продукция в резултат на стопанската дейност на общината или в сравнение с миналата година за същия период това са 742 000 лева повече, а най – голямото намаление в приходите с над 100 000 лева е в постъпленията от такси за детска градина, което е в резултат от освобождаването на определени категории лица от заплащане на детска градина. Това, че децата родени след 1 януари 2013 година, които отговарят на определени условия, не заплащат такса за детската градина.

Фокус: Това обаче не дава отражение на услугата, която се предоставя от детската градина, така ли е?

Надя Каратова: Да, разбира се. Ние се стремим това, че приходите от такси за детска градина спадат, да не снижаваме качеството, а напротив, да увеличаваме усилията си и децата да бъдат обгрижвани и възпитавани в детските заведения с по – високо качество.

Фокус: С туристическия данък и патентите как стоят нещата?

Надя Каратова: По отношение на туристическия данък към деветмесечието имаме едно малко намаление с около 3,7% в сравнение с миналата година, но очакваме тези дни постъпления, заради празниците, които увеличават приходите от туристи в града. За патентния данък в сравнение със същия период на миналата година увеличението е с над 35%, но то е в резултат на новите постъпления от данък върху таксиметровата дейност. От този данък са събрани малко повече 58 000 лева или около 198 разрешителни за таксиметрова дейност са издадени при нас.

Фокус: Таксата за смет и данъкът за сгради, това ли са основните такси и данъци, които повечето жители на Община Кюстендил плащат?

Надя Каратова: Данък сгради и такса битови отпадъци са с намаление около 5%. Основният данък, който е интересен и за нас, защото там са съсредоточени нашите усилия, е данъкът върху превозните средства. В сравнение с миналата година, приходите от него бележат ръст с над 4%. Събираемостта при него е много по – висока, отколкото при останалите данъчни приходи.

Фокус: Тъй като вие посочвате данни от края  на месец септември, очакванията до края на годината какви са по отношение на приходите?

Надя Каратова: Ако следваме тенденцията в постъпленията на собствените приходи до момента, очакванията са ни за изпълнения на годишния план на данъчните приходи с едно мъничко преизпълнение. По отношение на неданъчните приходи, при някои от тях тенденцията сочи, че ще изпълним годишния план, за някои – няма да достигнем заложените нива. Но като общо очакванията са да се изпълни годишния план.

Фокус: А какъв е размерът на просрочените задължения?

Надя Каратова: По предварителни данни към момента, просрочените задължения са около 834 000 лева, а в сравнение със същия период миналата година, те са намалели с около 100 000 лева.

Фокус: Какви са мерките към некоректни платци или при забавени плащания? Тези мерки дават ли резултати?

Надя Каратова: Тези мерки традиционно водят до намаляване на дела на старите задължения по отношение на данъчните приходи. Традиционните ни похвати продължават и в момента. В момента правим съществена кампания по отношение на български граждани, но в чужбина. Събирането на техните просрочени задължения е изключително трудно, поради факта, че те не живеят в България и трудно можем да им връчим актове, но с общите усилия на частните съдебни изпълнители и полицията, вярвам, че нашите усилия ще бъдат увенчани в крайна сметка с едни положителни резултати, дори по отношение на дисциплинираноста на тези наши данъкоплатци.

Венцеслав ИЛЧЕВ