Намалява броят на постъпилите в Апелативен съд – Велико Търново въззивни наказателни дела през 2018 година, увеличава се делът на тези за убийства

Велико Търново. Намалява броят на постъпилите в Апелативен съд – Велико Търново въззивни наказателни дела от общ характер през 2018 година. Това съобщи председателят Янко Янев, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. През изминалата година са постъпили общо 102 въззивни наказателни дела  при 111 за предходната 2017 година и 116 през 2016 година. „Тази тенденция на намаляване може да се обясни със запазващата се бройка на делата, приключили със споразумения в окръжните съдилища, както и на сравнителното общо намаление на наказателните дела от общ характер, разглеждани от окръжните съдилища в апелативния район“, посочи Янев. Той отбеляза, че   както и през предходни години, по-голямата част от тях са постъпили от окръжните съдилища в Плевен и Русе – по 33 от всеки от тях. От Окръжен съд – Велико Търново са постъпили 14 такива дела. Като любопитно обстоятелство по отношение на делата, постъпили от Окръжен съд – Велико Търново, той посочи, че 11 от всичките 14 са образувани по протести на Прокуратурата.

Янев посои, че е увеличен броят на постъпилите наказателни дела по глава 2 от НК – „Престъпления срещу личността“, като през миналата година са разгледани общо 28 такива дела при 23 през 2017 година, като най-фрапантно е увеличението при тези по чл. 115-116 от НК за убийства. Постъпили са за разглеждане общо 24 такива дела през годината, като броят им през 2017 година е бил почти два пъти по-малък – 13 броя, а през 2016 година той е бил 15 броя. Налице е увеличение и при делата по чл. 123-124 от НК за причиняване на смърт по непредпазливост – 15 броя, като през 2017 и 2016 година те са били съответно 8 и 11.

От друга страна, значително намаление се отбелязва при делата по глава пета от НК „Престъпления срещу собствеността“. Седем броя такива са постъпили през 2018, при 12 през 2017 и 16 при 2016 година. Основната част от тях остават делата по чл. 199 от НК – за грабеж. Трайна тенденция към намаление се наблюдава и при делата по глава шеста от НК „Престъпления срещу стопанството“, които са намалели почти двойно спрямо 2016 година.

Най-висок остава делът на постъпилите дела по глава единадесет от НК „Общоопасни престъпления“, които са били 36 през 2018 година, като след увеличението им до 47 броя през 2017 година, са намалели отново до нивото им от 2016 година. От всичките 36 дела, 32 са за престъпления по транспорта или съобщенията, или става дума основно за дела за причинена смърт или телесни увреждания при ПТП. „След почти двойното нарастване на постъпващите въззивни частни наказателни дела, през 2017 година, през 2018 година техният брой леко е намалял, като през годината са били разгледани общо 266 такива дела. От тях 77 са били по молби за условно предсрочно освобождаване на осъдени лица, а 99 – по искания за взимане или изменяне на мерки за неотклонение. През годината са образувани и шест дела по молби за разпити на свидетели чрез видеоконферентна връзка от съдилищата на територията на ЕС“, посочи Янко Янев.

Той посочи, че по отношение на гражданските дела, като тенденция може да се отбележи значително увеличение при делата по искове за непозволено увреждане по чл. 45 от ЗЗД, както и на тези за заплащане на обезщетение за неизпълнение на договорни задължения по чл. 79 от ЗЗД. Намаление се отчита при делата образувани по чл. 2 от ЗОДОВ, като през 2018 година са постъпили 21 такива дела при 29 през 2017 г. По отношение на въззивните търговски дела може да се отбележи намаление на производствата по несъстоятелност – 15 през 2018 г. при 21 през 2017 година. По думите на Янев това  е един добър показател по отношение на икономическата среда. От друга страна се наблюдава увеличение на броя на делата по Кодекса за застраховането.

Председателят на Апелативен съд посочи, че през годината не са постъпвали сигнали срещу съдии или съдебни служители, които да бъдат основание за извършване на дисциплинарни проверки.

По думите му продължава да се увеличава броят адвокатите и гражданите – страни по дела, които се възползват от  въведената в края на 2016 година система за отдалечен достъп по електронните досиета по дела. През 2018 година те са около 150. „Това е голяма стъпка към електронното правосъдие. Апелативен съд – Велико Търново е сред първите съдилища в страната, които въведоха тази система“, посочи Янко Янев.

Надежда КРЪСТЕВА