Народно читалище „Родопска искра 1880“ в Чепеларе ще закупи нова техника и оборудване по проект за над 370 000 лв.

Народно читалище „Родопска искра 1880“ в Чепеларе ще закупи нова техника и оборудване по проект за над 370 000 лв., съобщиха от пресцентъра на община Чепеларе. В края на ноември, културната институция е подписала договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с Държавен фонд „Земеделие“ за проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“. По подмярката се предоставя финансова помощ за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Проектът на читалището е с бюджет 370 433,78 лв. и включва закупуване на модулна сцена-подиум за открито, мебели за вътрешно и външно обзавеждане, озвучителна и осветителна техника за сцената на читалището, техника и библиотечен софтуер за библиотеката. Предвидени са и дейности по подмяна на настилки в читалището, но те трябва да се извършат със собствени средства, като стойността им е 15 124,21 лв. Проектът е разработен с помощта на експерти от Община Чепеларе. Срокът за реализация на проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора за БФП.