Населението в област Шумен продължава да намалява и застарява

Текущата демографска ситуация в област Шумен се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението. Това съобщиха от Отдел „Статистически изследвания“- Шумен. Към 31 декември 2018 г. населението на областта е 172 355 души, което представлява 2.5% от населението на България и нарежда областта на 15-то място по брой на населението, непосредствено след Добрич – 173 831 души и преди Враца- 162 549 души. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 611 души, или с 0.4%, при намаление от 0.7 % общо за страната. Мъжете са 84 145 или 48.8%, а жените – 88 210  или 51.2%, или на 1 000 мъже се падат 1 048 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 58 години включително, с изключение на единични възрасти 5, 30, 33 и 45 години. Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години в област Шумен са 36 883, или 21.4% от населението на областта. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта. В област Шумен относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.8%, а на мъжете – 17.8%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Към края на миналата година  в област Шумен децата до 15 години са 24 082, или 14.0% от общия брой на населението, с 0.1 процентни пункта по-малко от 2017 година. Общият коефициент на възрастова зависимост за област Шумен е 54.7%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2017 г. този коефициент е бил 53.9%. Застаряването на населението в област Шумен води до повишаване на неговата средна възраст, която от 39.9 години през 2005 г. нараства на 43.9 години в края на 2018 г., при 43.8 години средна възраст за страната. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете на областта средната възраст на населението е 43.4 години, а в селата – 44.6 години. Населението в трудоспособна възраст е 103 775 души, или 60.2% от цялото население на област Шумен, като мъжете са 54 811, а жените – 48 964. През 2018 г. броят на трудоспособното население намалява с 813 души, или с 0.8%, спрямо предходната година. В над трудоспособна възраст са 42 772 души, или 24.8% – увеличение с 0.3 процентни пункта спрямо 2017 г., а под трудоспособна възраст са 25 808, или 15.0% от населението на областта.