На 1 и 2 юли учениците от област Смолян могат да се запознаят с националните външни оценявания, записванията в училищата ще са от 3 до 5 юли

На 1 и 2 юли учениците от област Смолян могат да са запознаят с оценената си работа на националнитя външни оценявания в присъствието на родител (настойник) и след представяне на документ за самоличност. Това съобщиха от Регионалното управление на образованието – Смолян. Работите по Български език и литература ще могат да се видят в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян, бул. „България“ № 59 от 8.00 ч . до 18.00 ч.;  по математика в ППМГ „Васил Левски“ – гр. Смолян, ул. „Никола Филипов“ № 2 от 8.00 ч . до 18.00 ч.; по чужд език в РУО – Смолян, бул. „България“ № 14, ет.5, стая 509 само на 01.07.2019 г.  – от 8.00 ч . до 18.00 ч.

Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите. След получаване на служебната бележка с резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика и след получаване на свидетелството за завършено основно образование, учениците ще могат да подават заявления за участие в първи и трети етап на класирането по електронен път / https://7klas.mon.bg или https://priem.mon.bg/ или на място в училище, определено от началника на РУО – Смолян.

Заявлението за участие в първи етап на класиране се подава в срок от 3 юли до 5 юли. Определеното училище за подаване на заявления (по образец) за участие в първи и трети етап на класиране за област Смолян е ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Смолян, с адрес: гр. Смолян, ул. „Тунджа“ № 7. Адресите на двата сайта, на които ще могат да се подават онлайн заявление за кандидатстване след VII клас са priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще постъпват в една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.

Учениците, които кандидатстват за паралелки в професионални гимназии е необходимо да представят медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища. В този случай при подаване на онлайн заявление за кандидатстване е необходимо да се качи и сканирано копие на медицинското свидетелство.

Обявяването на резултатите от първи етап на класиране е до 11 юли. Резултатите от класирането може да проверите в двата сайта https://7klas.mon.bg или https://priem.mon.bg.

Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или  подаване на заявление за участие във втори етап на класиране е до 16 юли. Участието във втори етап на класиране става с подаване на заявление по образец, което се попълва в училището, в което ученикът е класиран на първи етап, но смята, че би могъл да се класира на по-предно желание. В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не могат да променят и да пренареждат желанията си.

До 22 юли включително, става записването на приетите ученици на втори етап на класиране. От 24 юли до 25 юли е срокът за подаване на документи за участие в трети етап на класиране. До 31 юли включително, е записването на приетите ученици на трети етап на класиране.