Недка Петрова, Комплекс за социални услуги: Пловдив е една от общините, която в последните няколко години разви изключително широк спектър от социални услуги

За първата национална работна среща на представителите на комплексите за социални услуги в страната Радио „Фокус“-Пловдив с Недка Петрова, директор на Комплекса за социални услуги-Пловдив.

 

Фокус: Г-жо Петрова, Пловдив е домакин на първата национална работна среща на представителите на комплексите за социални услуги в страната. Бихте ли ни разказали повече за събитието?

Недка Петрова: Националната среща е част от програмата на Националния алианс за социална отговорност. Затова е рационална представителна  организация, в основата на чиято дейност стоят проблемите на хората с увреждания. През годините се оказа, че обединяването на няколко услуги в рамките на комплекс е добра форма на предоставяне на социални услуги. В България тази практика датира от 2005 година, когато бяха създадени първите 10 комплекса в страната. По техен модел вече 30 подобни комплекса съществуват , като те са към общините, а доставчик на услугата е или общината, или неправителствени организации. Има много натрупан опит, различни практики, но няма никаква нормативна обезпеченост на функционирането на тази форма. Много бихме искали да направим така ,че да се валидизира обединяването на комплексите и да имаме повече свобода на взаимодействие на услугите вътре в тях .Сега те функционират, разбира се, на базата на различни закони, които не забраняват и дават възможност за подобно обединяване, но работата под тази форма би могла да бъде още по-добре обезпечена. Това е една от задачите, които си поставихме, тъй като всеки доставчик, който реши да обединява комплекси, всъщност няма къде да отвори, да прочете и да види как това точно да се случи. Обикновено се случва, като се търси информация от другите  комплекси, но никой не може да каже, че това е единственото правилно нещо. Това са работещи практики. Днес ще бъдат представени практики на Комплекс, който е един от първите създадени в България и се управлява от неправителствена организация.  И практиката на Комплекса в Пловдив, който от 13 години се управлява от Община Пловдив. Само първата година е управляван от консорциум от неправителствени организации. Специално Пловдив има доста натрупана практика, разкрил е пет комплекса за различни целеви групи: за деца, за деца и възрастни, за възрастни, така че смятаме, че това е работеща форма на предоставяне на услугите и има какво да се каже и направи, за да се подкрепи работата на тези комплекси. Другата тема, която ще се дискутира и която съвпадна с тази среща, е проектът на Закона за социалните услуги. Доста нови неща задава той като насока за предоставяне, доста подробно регламентира реда и начина , по който ще се предоставят услугите, но като всяко ново нещо крие доста въпроси и има нужда да бъде обсъден и на този етап да се отправят конструктивни предложения към работната група, която работи по проекта, така че срещата ще се използва и за обсъждане на проекта на новия Закон за социалните услуги.

Фокус: Т.е. вашето предложение е за начина на управление на комплексите?

Недка Петрова : Да. Искаме регламент за начина, по който се създават, управляват комплексите и съответно в рамките на комплексите услугите да могат да си взаимодействат по-добре. Защото в момента законодателството е насочено изцяло към самостоятелната услуга, т.е. бюджет, човешки, финансови, материални ресурси. Те се разглеждат в контекста на самата социална услуга. Би било добре, когато тези социални услуги да се обединят в комплекс , по-гъвкаво да се управляват и финансовите, и човешките , и материалните ресурси. Целта е добро качество на социалните услуги и такива социални услуги, които са от полза и нужни на хората в затруднена ситуация.

Фокус: Къде ще изпратите вашите предложения?

Недка Петрова : Надявам се да излезем с предложения и коментари както по проекта на Закона, така и по отношение на организация и управление на социалните услуги и се надяваме Националният алианс за социална отговорност, чийто  представителство за регион Пловдив е Комплексът за социални услуги, да има възможността да ги пренесе към институциите и органите, които отговарят за политиките.

Фокус: Какво е Вашето мнение за проекта на Закона?

Недка Петрова : Законът стъпва на доста добра практика .15 години в България се предлагат различни по вид социални услуги. Той се опитва да обедини всички тези добри практики така, че да направи социалните услуги достъпни до все повече хора. Един от основните принципи е общодостъпност на социалните услуги. За мен това е доста добра посока на развитие, защото към момента социалните услуги се разглеждат като такива за хора в сериозен риск , изпаднали в крайно затруднена ситуация. Идеята е да се отвори възможността все повече хора да ползват консултативни услуги, услуги в общността. Също така специализираните социални услуги вече ще се предоставят по по-специален ред, видовете социални услуги по друг начин се определят към момента като центрове за социални услуги за различни целеви групи. Очаква се да се създаде Агенция за качеството на социалните услуги , национална карта на социалните услуги, която всяка година ще се разглежда и актуализира. Това, което според мен поставя като ново и се надявам да се случи, е, че се ограничава настаняването на здрави деца до 3-годишна възраст в резидентни услуги. Това е нещо, което специалистите в  сферата на Закрила на детето дълги години казват, че не е добре за детето, че настаняването в голяма група на деца на тази възраст нанася много психоемоционални травми на детето, което много трудно може да компенсира дори и да попадне в семейна среда в по-късен етап. Опитът ни с приемната грижа в България показва, че когато дете не може да остане в своето родно семейство и бъде настанено в приемно семейство и на по-късен етап бъде осиновено, то по-лесно се адаптира и е съхранено психически , така че и на самите семейства осиновители им е по-лесно да поемат грижата, отколкото за едно дете, което е раснало в група дори от 15-20 деца, където не може, въпреки всички усилия, да се осигури този индивидуален подход, който се осигурява от родител, майка или в случая приемен родител, когато детето е на такава малка възраст.

Фокус: Какви са предлаганите социални услуги и кои са част от добрите практики в Пловдив?

Недка Петрова : Пловдив е една от общините, която в последните няколко години разви изключително широк спектър от социални услуги за много и различни целеви групи. Последният проект, по който работи, е за изграждането на седем нови услуги за деца в риск , за деца и семейства, така че мисля, че Пловдив е обезпечен със социални услуги за всички нуждаещи се. Не че няма нужда. Потребностите на хората се променят постоянно и това е наша задача, така че има центрове за настаняване на здрави деца, центрове за настаняване от семеен тип за деца със специфични потребности, 3 центъра за обществена подкрепа за деца, в които се ползват почасови услуги, има центрове за социална рехабилитация и интеграция на деца със специфични потребности, един комплекс „Св. Георги“ , който е изцяло е насочен към възрастни хора с различни здравословни проблеми, с различни увреждания, включително и трудова заетост. Въобще реализират се изключително много и социални проекти и услуги в подкрепа на уязвимите групи, които могат да се ползват. Не на последно място е и Общностният център, който е създаден в Пловдив по мое мнение постига своите цели. Тъй като комуникираме много активно и това е една от целите доставчиците на услуги, самите социални услуги да бъдат в комуникация и да търсят обединение на ресурсите така, че да подкрепят възможно най-пълноценно нуждаещия се, а не всяка да работи за себе си, смятам, че Общностният център, макар и по проект и все още работещ по проект, постига своите цели и оказва навременна помощ точно на нуждаещи се хора в общността, преди да стигнат до по-сериозни рискове и до по-сериозни социални проблеми.

Мария РУСЕВА