Нели Петкова, Община Кюстендил: От изключителна важност е изготвянето на стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците

Директорът на Дирекция „Култура, образование, младежки дейности и спорт” в Община Кюстендил Нели Петкова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Петкова, защо се налага изготвянето на общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие?

Нели Петкова: Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците е понятие, което се въведе с новия закон за предучилищното и училищно образование, което не означава, че преди това не е съществувала тази подкрепа, но сега е облечена в нормативни документи тази подкрепа. Съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, институциите в системата на предучилищно и училищно образование трябва да осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, заедно с държавните и местни органи и структури и доставчиците на социални услуги. Във връзка с това първоначално беше разработен анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Кюстендил, който беше приет от Общински съвет – Кюстендил, през месец август 2017 година. Този анализ, заедно с анализите на останалите общини в област Кюстендил, са предоставени на областна администрация – Кюстендил, която разработи Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в област Кюстендил, одобрена със заповед на областния управител и съгласувана с началника на Регионалното управление на образованието – Кюстендил. И на базата на тази областна стратегия, Община Кюстендил разработва общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие за децата и учениците на Община Кюстендил за периода 2018 – 2019 година, като от друга страна това е регламентирано в Закона за предучилищно и училищно образование, тоест има задължителен характер, и в Наредбата за приобщаващо образование.

Фокус: Какви са целите, които се поставят на база на тази стратегия?

Нели Петкова: Целта с тази общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие за децата и учениците  е да се осигури качествено образование на всички деца и ученици в Община Кюстендил, като това образование е основано на индивидуалните потребности на всяко едно дете, на всеки един ученик. В общинската стратегия са формулирани шест основни стратегически цели, както и дейностите, които трябва да се извършат, за да се реализират тези цели, като по – подробно разписание на тези цели ще има на следващия етап от планирането, тъй като съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, след приемане на общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на Община Кюстендил, трябва да се разработи годишен план на дейностите за изпълнение на тази стратегия за 2018 година. На следващата година ще бъде направен такъв план за 2019 година, така, че там по – конкретно ще бъдат разписани тези дейности.

Фокус: Община Кюстендил сама ли ще трябва да постига тези цели, които са заложени или ще очаква помощ и от останалите отговорни институции?

Нели Петкова: Изпълнението на общинската стратегия, както и планът, който ще бъде разработен в последствие, трябва да бъдат изпълнявани от всички институции, които по някакъв начин са ангажиран с предучилищно и училищно образование. Това са изключително много институции, основно училищата и детските градини, Община Кюстендил, Регионално управление на образованието, отдел „Закрила на детето”, РЗИ, „Бюро по труда”, Детска педагогическа стая, доставчиците на социални услуги, Центърът за подкрепа за личностно развитие, Обединен детски комплекс. Всички тези институции по един или друг начин, осъществяват така наречената обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците на Община Кюстендил.

Фокус: Финансирането от бюджета на общината ли ще бъде или по различен начин?

Нели Петкова: Финансирането идва от бюджета на всяка една от институциите, която е ангажирана по един или друг начин. Тези точни ангажименти на всяка една институция ще бъдат разписани в плана, който ще бъде изготвен в последствие. Въвеждането на наредбата за приобщаващото образование, която е в основата на тези стратегии, не е подплатено отвсякъде финансово, но започнаха да се правят първите стъпки, какъвто е случаят сега с въвеждането на психолози, педагогически съветници в училищата и в детските градини. Министерството на образованието осигурява финансиране за разкриване на такива работни места в училища, в които броят на децата е над 400 ученици и в детски градини, в които има над 250 деца. Предполагам, че  по – нататък ще продължат да се правят такива стъпки, които да подпомагат изпълнението на общинската стратегия, защото освен специалисти, е необходима и материална база, достъпна архитектурна среда, кабинети, дидактични материали, за да се осигури пълноценно и ефективно тази обща и допълнителна подкрепа на всяко дете и на всеки ученик.

Венцеслав ИЛЧЕВ