Николай Бакърджиев, Община Сливен: Усилията ни са насочени към проектиране и изграждане на инсталация за зелени отпадъци

Снимка: Личен архив

Усилията на Община Сливен са насочени към проектиране и изграждане на инсталация за зелени отпадъци. Това каза за предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ Николай Бакърджиев, началник на отдел „Екология“ към Община Сливен. „Инсталацията е част от програмата за управление на отпадъците до края на 2020 година. Това е свързано с намаляване на количествата отпадъци, които трябва да достигат до депата за депониране, предварителното отделяне на отпадъците по видове и преработването им в продукти, които са допустими за повторна употреба. В случая зелените отпадъци ще се компостират, от тях ще се произвежда компост, който ще бъде използван в рамките на общината в зелените площи, ще отдаваме и на гражданите, които искат да си вземат за лично ползване“, коментира Николай Бакърджиев. По повод Европейската седмица за устойчива енергия, която цели със срещи и информираност на гражданите да задейства обществеността към чиста енергия, която не замърсява околната среда, Бакърджиев каза, че Общината насърчава гражданите да се придвижват пеш или с колело, както и да използват топлината от природата като алтернативни източници на енергия. „Информираме ги как да пестят енергията, като използват енергоспестяващи уреди. Общината ни работи и в посока спиране използването на еднократни съдове и найлонови торбички. Това са само част от нещата, които всеки един гражданин с добро желание би допринесъл за по-чиста околна среда“, уточни той. В Община Сливен има подадени три инвестиционни проекта на юридически лица, които ще произвеждат енергия от смесено изгаряне на отпадъци (RDF гориво), природен газ и въглищен прах. „С реализирането им се очаква намаляване използването на изкопаеми горива за добив на енергия, намаляване количеството на отпадъците, подлежащи на депониране в депа за отпадъци, спазване йерархията за управление на отпадъците, в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, която предвижда оползотворяване на отпадъци. А компетентният орган, който ще се произнесе по реализацията на тези проекти и влиянието им върху околната среда, както и спазването на екологичните норми, е РИОСВ-Стара Загора“, уточни Бакърджиев. За качеството на атмосферния въздух в Община Сливен, началникът на отдел „Екология“ съобщи, че за последните 3 отчетни години нивата на серен диоксид и фини прахови частици са в законоустановените норми. „До голяма степен влияние оказва и климатът в Община Сливен, тъй като градът ни се намира в подножието на Стара планина и имаме засилено движение на въздуха, както и това, че голяма част от града ни е топлофициран и в по-малка част газифициран“, обясни Николай Бакърджиев.

Йоланда ПЕЛОВА