Николай Зайчев, кмет на община Пещера: Свършеното през 2016 година показва, че общината върви в много добра посока

На 10 ноември се навърши първата година от мандата на Николай Зайчев като кмет на община Пещера. Радио „Фокус” – Пазарджик разговаря с него за проблемите и успехите, за свършеното през последните месеци и цялостната равносметка на отиващата си 2016-та.

Фокус: Г-н Зайчев, нека започнем от това каква беше отиващата си 2016-та година за Вас?

Николай Зайчев: Това беше най-интересната, най-провокативната и най-изтощителната ми година. И няма как да бъде другояче, когато съвсем осъзнато и с желание поех отговорността да бъда кмет на Община Пещера. Всеки ден беше отдаден на работата ми тук. Паралелно с това, знаете, че имах честта да бъда избран за един от 12-те представители на местните власти Комитета на Регионите в ЕС. Това е свързано с допълнително натоварване, но пък ми дава възможност да бъда там, където се създават новините и правилата за всички държави-членки.

Фокус: В този ред на мисли, кое беше най-правилното ви решение в първата ви година като кмет?

Николай Зайчев: За да бъде определено едно решение за правилно трябва да мине време и резултатите от това решение да бъдат оценени добре. Това за мен е важно- да мога да предвидя последиците от моите решения. Ето защо смятам, че добро мое решение беше това да се рефинансират кредите на общината с облигационен заем. В началото на годината състоянието на банковия пазар в България беше достатъчно добро, за да се получи дълг срещу по-добри ценови условия по кредитите. За това, с цел  намаляване на лихвените разходи на общината, предложих на общинските съветници да се поеме дълг под формата на общински облигации. Облигациите освен, че са модерен финансов инструмент, се ценят много от Европейския съюз. Институцията, която да обслужва плащанията по лихвите и главницата е „Централен депозитар“ АД. Освен това, с решение на общинските съветници, ние получихме и револвиращ кредит от 1 милион лева, който ще бъде използван само при нужда за мостово финансиране или съфинансиране на проекти по Оперативните програми. По кредита не се дължат лихви, ако от него не се теглят средства.

Фокус: Имаше и още една полза от това рефинансиране?

Николай Зайчев: Да. Облигационният заем ни осигури ресурсът от 200 000 лв., с които откупихме бившият ресторант „Родопски светлини“ и той вече е общинска собственост. Нашето решение е там да бъде създаден център за работа с гражданите и всички звена на общината, които ежедневно работят с хората, да бъдат разположени удобно на нивото на площада.Така обслужването определено ще се подобри. Там ще има и специален офис, в който ще се провеждат приемните дни на различни специалисти от общината. Сега предстои по ОП “Региони в растеж“ сградата на общината да бъде обновена, паралелно с това ще се работи и по вътрешния дизайн на новите, празни помещения.

Фокус: Много актуална във връзка с новия програмен период остава темата за проектите, изпълнявани със средства от Оперативните програми на Европейския съюз. Как стоят нещата в община Пещера в това отношение?

Николай Зайчев: През 2016 г. подадохме 19 проектни предложения по Оперативните програми на стойност 21 461 151,91 лв. От тях 12 проектни предложения са одобрени. Тяхната стойност е 8 173 106,56 лв.  На етап оценка по Програмата за развитие на селските райони са проекти за рехабилитация на 7 улици в населените места и пътя от Пещера до „Св. Константин“ на стойност 7 750 651,16 лв. Неодобрените проекти са на стойност малко над 5,5 милиона лева. Важно е да отбележим, че от тази година в Общинската администрация има нова дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и обществени поръчки“, което определено подобрява всички процеси, свързани с европейските програми. Освен това в момента „МИГ Пещера“ изпълнява дейности за подготовка и разработване на стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на му. Ако стратегията бъде одобрена – това ще е допълнителна възможност, която многофондовото финансиране ще даде на малкия и среден бизнес да кандидатства с проекти пред „МИГ Пещера“ за близо 10 милиона лева. това е механизъм, който доказано помага на местното предприемачество.

Фокус: Тази година имаше добра новина бе за живеещите в многофамилни жилища, тъй като за тях бяха отделени 1 милиард лева. До колко Пещера се възползва от тази възможност?

Николай Зайчев: Три блока са санирани по Националната програма за енергийна ефективност и са пред приключване, всеки може да ги види в кв.“Изгрев“. Стойността на проектите е около 1 411 298 лв. с ДДС. За 1 жилищна сграда предстои обявяване на обществена поръчка за техническо и  тнергийно обследване, 17 жилищни сгради са вписани в регистъра на Българска банка за развитие и чакат подписване на договори. 4 сгради имат подписани договори с Общината и очакват становище от Областна администрация-Пазарджик, а още 4 сгради са в процес на проверка на документите за кандидатстване.

Фокус: Какво се случва с превенцията на свлачищата на територията на община Пещера?

Николай Зайчев: Този въпрос е голяма моя болка. Трите сериозни свлачища по пътя за „Св. Константин“, които са много опасни бяха подадени към Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. Благодарение на помощта на Народния представител Десислава Костадинова, на Община Пещера бяха отпуснати 953 000 лв. Съответно бе подготвена и обявена  обществена поръчка още през месец май 2016г.Обществената поръчка бе обжалвана от фирма, която даже не бе подала документи за участие. От Комисия за защита на конкуренцията , явно под влияние много дълго време не бе образувано дело. В крайна сметка чак на 10 ноември комисията КЗК отхвърли жалбата , като неоснователна поради факта ,че фирмата не е заинтересовано лице. Както става ясно , ако процеса бе нормален до сега свлачищата щяха да бъдат отстранени. Но се надявам сега това да се случи в най-кратки срокове.

Фокус: Разбрахме, че имате успех по отношение събираемостта на местните приходи.

Николай Зайчев: В бюджета на Община Пещера за 2016 г. беше планувано събиране на данъчни приходи в размер на 1 335 000 лв. Към края на месец ноември тяхното изпълнение вече е в размер на 1 365 176 лв., т.е с повече от 1% от очакваното, като се надявам, че тази тенденция ще продължи до последните дни на календарната година. Към края на миналия месец са събрани са с 30 176 лв. повече данъчни задължения. По отношение на събраните задължения от такса смет са в размер на 885 264 лв. при годишен план 936 100 лв. Това означава, че сме на 95%, тоест, събираемостта в община Пещера е в добра посока.

Фокус: Това са важни неща, но нека да откроим и значимите и интересни културни събития и инициативи, случили се през изминалата година в Пещера?

Николай Зайчев: Наред с утвърдените културни прояви, през 2016 г. бе поставено началото на две нови събития – Регионален събор на народното творчество „Св.Константин“, който се проведе под патронажа на министъра на туризма Николина Ангелкова, а крепостта „Перистера“ бе домакин на първия Рок-фест. Събития, които безспорно обогатиха културния живот на общината.щото време се опитахме да придадем по-грандиозен, по – забавен облик на празника на града. Организирахме изцяло със собствени средства тазгодишният етнофестивал, който в продължение на 3 дни събра стотици хора на площада. Тук е мястото да благодара на бизнеса в Пещера, който винаги помага при нужда, когато не ни стигат собствените сили, за да безпечим финансово дадено събитие. Хубаво е да припомним, че преди празника на града, със средства от Общината, изцяло бе обновена фасада на НЧ“Развитие 1873“, което бе мое голямо желание, защото не отиваше на нашата културна институция да изглежда така, както изглеждаше.

Фокус: Към общината обаче функционират и три общински предприятия. Кажете по няколко думи и за тяхната дейност.

Николай Зайчев: Ще започна с фирмата, която е до нас във всеки момент и винаги, когато пуснем водата от чешмата. Това е „ВКС“ЕООД. Хубавото е, че след като години наред водното дружество е инвестирало средно около 5 000 лв на година, през 2016-та направените инвестиции от общинското предприятие надхвърлиха стойността от 50 хил. лв. А тази година бе много сложна за  „ВКС“, което пое поддръжката и обслужването на двете пречиствателни станции  „Пещера” и „Капитан Димитриево” от общината, без определена цена за пречистване и без проведена обществена поръчка „за доставка на електрическа енергия”. Освен това 2016-та година бе нетипично суха, с изключително намалени водни количества на вход водоснабдителна система. Новото ръководство на дружеството отчете, че техниката, с която се работи е амортизирана и морално остаряла. Сериозен ресурс е отделен за ремонт на некачественото изпълнение на така наречените „водни цикли” на с. Радилово, с. Капитан Димитриево и гр. Пещера, по които дружеството отстранява аварии в повечето случаи без заплащане от страна на строителите. Знам, че хората недоволстват от новата такса, която увеличи общата цена на водата, но така са поставени нещата и няма друг начин. Доста по-спокойна е ситуацията в ОП “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“. Новото ръководство на Общинското предприятие н практика вкара в употреба механизираната метачка, която не се е използвала достатъчно, тя вече си има и шофьор. Използвайки механизираното метене са пренасочени метачки в други странични улици. Закупена е моторна духалка за събиране на листа и шума за постигане на по-качествено и бързо почистване особено в улиците с повече дървета. Тази година бяха закупени 700 кофи тип „Мева”, 30 контейнера тип „Бобър“ и 18 четири кубикови контейнера.  От справката, която имам става ясно, че на 14 улици са ремонтирани тротоарни настилки, на повечето от тях са положени нови плочи или бетонова настилка. Предприятието изгради двете беседки в парка на кв.“Изгрев“ и по пътя за  летовище „Свети Константин“, като на това место се обособи и паркинг, подравнен и настлан с асфалтова фракция.  Тук трябва да вмъкна, че 117 964 лв. са изразходени за ремонт на улици и общински пътища. С наше съдействие бяха закупени 104 броя пейки и 100 броя кошчета за битови отпадъци. В Централния градски парк и на крепостта „Перистера“ бяха монтирани и изградени две тоалетни. Третото предприятие е “Паркинги и пазари“, което завършва годината с печалба от малко над 3400 лв. От началото на годината до 30 ноември предприятието е реализирало приходи на обща стойност 128 319,00 лв. В това число – приходи от такси за ползване на пазари,тържища – 60 758,30 лв., от тротоари, площади, улични платна и панаири, приходите са 15 402,70 лв., а от паркинги и пропуски са събрани 52 158.00 лв.  Като цяло оценката ми за работата на трите предприятия е добра, но винаги има какво още да се желае.

Фокус: Знаем, че е за едно общинско ръководство е много важно взаимодействието с Общинския съвет. Вие каква оценка бихте дали на работата си с общинските съветници на Пещера?

Николай Зайчев: Оценката ми отново ще е добра. По същество важните предложения, които ние сме направили са приети. Важно е по основните теми да има единомислие. Иначе е нормално да има противоречия, понякога сме по-емоционални. Подобрихме и обстановката и комфорта в който работят общинските съветници. Предаваме он-лайн сесиите на Общинския съвет чрез две камери, като хората от нашата община вече могат да гледат на живо в интернет. Това е една напълно нова възможност. Освен това подобрихме работните места на общинските съветници. Поставихме климатик и те вече могат да гласуват електронно, чрез електронна система за гласуване.  Получиха и таблети, за да ползват материалите за сесиите в електронен вариант. Надявам се с тези си действия да сме  оптимизирали работата на Общинския съвет и прозрачността в работата му. Като цяло свършеното през изминалата 2016 година показва, че община Пещера върви в много добра посока.

Теодора ДИМИТРОВА