Николай Славов: Населението в  Смолянска област се топи с бързи темпове, обезлюдените села  до края на 2016 година са 9

Николай Славов – началник на отдел „Статистически изследвания“ – Смолян към Териториално статистическо бюро „Юг“, в интервю за Радио „Фокус“ – Смолян.

„Фокус“: Г-н Славов, по статистически данни,  с които разполагате, може ли да направите един анализ за населението в Смолянска област – от коя до коя година то се увеличава и от коя година започва да намалява, кога е имало най-много жители в областта?

Николай Славов:  Най-много жители в областта е имало през 1985 г.  – 156 990 души, а в края на 2016 г. са 109 425. От  1934 година до 1985 г. се отчита увеличение в броя на жителите в областта, намалението започва след 1985 г. През 1934 година в областта са живели 90 634 души, през 1946 г – 103484, 1956 г. – 135949, 1965 г. -149537 , 1975 г. – 155719, 1985 г. -156990 , 1992 г. -154553 , 2001 г. -140066 , 2011 г. -121752 , 2016 г. – 109425. Или в рамките на 31 години населението на Смолянска област е намаляло с 47 565 души.

„Фокус“: Какво сочат данните за Смолянска община, кога е имало най-много жители и с колко са намалели до края на 2016 г.?

Николай Славов:  В  Смолян най-много жители е имало през 1992 г. – 34 086 души, в края на 2016 г. са 28160 души, или намалението е с 5 926. По статистически данни през 1934 г. жителите са били 7307 души, 1946 г.  -8255, 1956 г. -10725, 1965 г. – 17448,  1975 г. – 28492, 1985 г. -31295,  1992 г. – 34086, 2001 г. – 33091,  2011 г. – 30642, 2016 – 28160 души.

„Фокус“: Факт е, че населението в Смолянска област се топи с бързи темпове. Направете един сравнителен анализ от 2000 година до края на 2016 г., разбит по общини, къде намалението е най-драстично?

Николай Славов:  Намаляване на броя на населението се отчита във всички градове и общини, увеличава се и броя на обезлюдените села. От 2 000 г. до края на 2016 година намалението е с 35 133 души. В десетте общини в областта през 2000-та година общия брой на жителите е бил 144 558, а през 2016 – 109 425. Най-драстично е в община Баните. През 2000 година жителите са били – 7149 души, през 2016 – 4181 души, или намалението е 41.5%. Следва община Неделино – с брой жители през 2000 г.- 8 948 души, 2016 г. – 6154 души, или 31.2%. Следващата община е Мадан, съответно с брой жители през 2 000 г. и 2016 г. – 15 545 и  11 274 – 27.5%. Сходни са данните и за община Чепеларе –намалението е с 27.4%-  9 543 жители през 2 000 г. и 6 927 през  2016 г. Следва община Златоград – 14 874 души през 2000 г. и 11 085 през 2016 г. -25.5%. С 25.0% са намалели и жителите на община Девин – през 2000 г. са – 15 222 души, 2016 г. – 11 421. В община Борино през 2 000 г. жителите са били – 4 142, през 2016 г. – 3252, в процентно съотношение – 21.5%. Следва областният град Смолян. Броят на жителите му през 2000 г. е 47 530 души, през 2016 г. – 37 607 или градът е намалял с 20.9%. След Смолян се нарежда община Доспат – с намаление 20.2%. През 2000 г. в Доспатска община е имало  10 301 жители, през 2016 г. -8 217. В Рудоземска община намалението на населението е със 17.7%, най-нисък процент от общините в областта. Броят на жителите през 2000 година там е бил  11 304 души, през 2016 г. е 9 307 души. Към края на 2016 г. жителите на област Смолян живеят в 242 населените места, от които 8 са градове и 234 – села. В сравнение с 2015 г. населението в Област Смолян е намаляло с 2 176 души или с 1,9%. Ако  се направи сравнение излиза, че за една година от картата на Смолянска област е изчезнал един средно голям град.

„Фокус“: Казахте, че се увеличава броят на обезлюдените села, колко са те, кои са, в кои общини са?

Николай Славов:  Девет са напълно обезлюдените села  в Смолянска област. Обезлюдени са  3 села в Смолянска община,  по 1 в общините Девин, Рудозем, Баните, Чепеларе, а месец октомври 2016 година с министерско постановления бяха закрити и две села от Златоградска община. Селата, където вече няма нито един жител са: Баблон, Чамла,  Сливово, Водни пад, Кокорци, Малко Крушево, Дрянове, Фабрика и Мързян. В 113 села пък живеят от 1 до 100 души, а  разпределението на населението по населени места е резултат от неговото естествено и механично движение. Пак ще кажа, че това са данни до края на 2016 г.

„Фокус“: В навечерието на новата учебна година сме, за намалението на броя на учениците за тази година няма откъде да ги знаете, но разполагате със статистически данни за 2016 г. Колко са били учениците  в областта, в коя община са били най-малко?

Николай Славов:  8 992 е общият брой на учениците от I до ХII клас в Смолянска област в края на 2016 г., по  статистически данни за броя на учениците в областта. От тях 4 517 са от женски пол. Най-малко ученици е имало в община Борино – 175, в община Баните са били  205, в община Неделино – 442, в община Чепеларе – 447, община Доспат – 654, община Златоград – 824, община Девин – 872, община Мадан – 922, Рудозем – 943, и община Смолян –  3 508.

„Фокус“: А броят на учителите какъв е и колко общо са училищата на територията на областта?

Николай Славов:  960 е общият брой на учителите  в Смолянска област в края на 2016 г.  На територията на областта са функционирали 52 училища, а общия брой на ученическите паралелки в тях е бил 464.   Учителите в  Смолянска община са били  319, работещи в 13 училища, със 172 паралелки в тях. В Маданска община броят на учителите е бил  107, работещи в 6 училища с 57 паралелки в тях. Еднакъв брой учители е имало в общините Рудозем  и Девин – по 101, като в Рудозем  има 3 училища с общ брой паралелки  – 47,  а в Девинска община има  8 училища и 37 паралелки. В Доспатска община училищата също са 8, но там паралелките са  27, а общият брой на учителите е 87. В Златоградска община учителите са 99, ученическите паралелки 49, а училищата са  5.  По 2 училища има в общините Неделино, Баните и Борино. В Неделино общият брой паралелки е 24, а броят на учителите е 51. В Баните учителите са 28, а броят на паралелките –  11. В Борино паралелките също са  11, а броят на учителите е 25.

Даниела БОЙКОВА