НСИ: През четвъртото тримесечие на 2018 г. оборотът в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ се увеличава с 1.9% спрямо третото тримесечие на 2018 г.

София. През четвъртото тримесечие на 2018 г. оборотът в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ се увеличава с 1.9% спрямо третото тримесечие на 2018 г. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ). Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ и „Други бизнес услуги“.
Тримесечни изменения
По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2018 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 1.9% спрямо третото тримесечие на 2018 година. Ръст се наблюдава при повечето дейности, като той е най-голям при „Въздушен транспорт“ – с 9.4%. Намаление е регистрирано само при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ – с 1.6%.
Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства с 1.7% спрямо третото тримесечие на 2018 година. Увеличение е отчетено при повечето дейности, като то е най-значимо при „Информационни услуги“ – с 9.3%. Спад е регистриран при „Издателска дейност“ (с 9.1%) и „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (с 1.6%).
При Други бизнес услуги се наблюдава увеличение спрямо предходното тримесечие при повечето дейности, като то е най-голямо при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – с 6.5%. Най-съществено намаление е регистрирано при „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ – със 7.2%.
Годишни изменения
През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства с 9.0% в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. Увеличение е отчетено при всички дейности, като най-значително е при „Въздушен транспорт“ – с 20.1%.
Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е с 11.9% по-висок през четвъртото тримесечие на 2018 г. в сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 година. Най-голям е ръстът при „Информационни услуги“ – с 25.7%, и при „Дейности в областта на информационните технологии“ – с 18.3%. Намаление се наблюдава единствено при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (с 1.9%).
При Други бизнес услуги почти всички дейности отбелязват увеличение през четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година. Най-съществен е ръстът на „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – с 21.5%. Най-голямо намаление е отчетено при „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“ – с 23.4%.