Областният информационен център в Пазарджик ще проведе среща по две процедури по ОП „Околна среда“ 2014-2020

Пазарджик. Областният информационен център в Пазарджик ще проведе информационна среща по две процедури по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-20120, съобщиха от Центъра. На 22 ноември 2019 г. от 10:30 ч., в офиса на Центъра, екипът на ОИЦ ще проведе информационна среща по две  процедури на ОПОС – процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове ” и процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“, по приоритетна ос 3 „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“. Допустими кандидати по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове ” са юридически лица с нестопанска цел, звена в структурата на МОСВ (с изкл. на дирекция „Национална служба за защита на природата“), на МЗХГ, ИАГ и нейните структури и общини, определени спрямо допустимите възложители за изготвяне на планове за действие по смисъла на чл.55, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за биологичното разнообразие.  По процедура „Споделена визия за екологичната мрежа натура 2000 в България” допустими бенефициенти са звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, ЮЛНЦ, общини и научни институти. При проявяване на интерес от потенциалните бенефициенти, заявка за участие в информационната среща може да бъде направена до 21 ноември 2019 г.