Област Сливен е на 17 място в страната по произведен брутен вътрешен продукт

Област Сливен е на 17 място в страната по произведен брутен вътрешен продукт /БВП/. Това съобщиха от Отдел „Статистически изследвания- Сливен“. БВП за област Сливен през 2017 година е 1 332 млн. лв по текущи цени. В сравнение с 2016 г. обемът му се е увеличил с 9.4%. Произведения в област Сливен БВП е 1.3% от общо произведения за страната. На човек от населението се падат 7 046 лв. от стойностния обем на показателя.

Създадената  през  2017 г.  брутна  добавена стойност (БДС) в област Сливен възлиза на 1 156 млн.лв., което е с 10.0% повече спрямо 2016 година.

Добавената стойност реализирана от дейностите в секторът на услугите е 674 млн. лв. и представлява 58.4% от общата БДС за областта. В сравнение с 2016 г. делът й намалява с 1.4 процентни пункта.
Индустриалният сектор увеличава своя обем и относителен дял в БДС за областта спрямо 2016 година. През 2017 г. в него са реализирани 363 млн. лева. Относителният дял на добавената стойност в индустриалния сектор достига до 31.4%, което е с 1.2 процентни пункта повече спрямо 2016 година.
Относителният дял на аграрния сектор представлява 10.2% от добавената стойност на областта и е в размер на 118 млн. лева. Неговият дял спрямо 2016 г. бележи ръст от 0.2 процентни пункта.