Обществено обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Видин за 2018 година  

Проведе се обществено обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Видин за 2018 година, съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от общината. ъбитието се организира на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и бе открито от председателя на Общински съвет – Видин Генади Велков. На него присъстваха заместник-кметът на Община Видин Десислава Тодорова, секретарят на Общината Иванела Андреева, експерти и граждани.

Предмет на общественото обсъждане бяха отчетите за касово изпълнение на бюджета, за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на Общината за периода 1.01.2018 г. – 31.12.2018 г., на капиталовите разходи и състоянието на общинския дълг за миналата година. Те бяха представени от Гергана Генова – началник на отдел „Финансово-счетоводни дейности и бюджет“ и инж. Румен Лилов – началник на отдел „Устройство на територията“.

Бюджетът на Община Видин за 2018 г. е приет с Решение № 4, взето с протокол № 2/31.01.2018 г. на Общински съвет – Видин и актуализиран с решения на  ОбС. Към 31.12.2018 г., след служебно актуализиране с писма от Министерството на финансите за промяна на взаимоотношенията между Община Видин и Републиканския бюджет, предоставени от съответните министерства трансферни средства, уточненият план на бюджета на Общината е в размер на 48 262 465 лв. Приходите за делегирани от държавата дейности са 26 681 848 лв. и за местни дейности – 21 580 617 лв. Разходите за държавните дейности, финансирани с държавни приходи възлизат на 26 681 848 лева. С общински (местни) приходи са разплащани държавни разходи (дофинансиране) на обща сума 946 693 лв. Приходите за местни дейности са в размер на 21 580 617 лв., а разходите за общински дейности – 20 633 924 лв.

Отчетът за касово изпълнение на бюджета на Община Видин за периода 1.01.2018 г. – 31.12.2018 г. възлиза на обща сума 38 135 963 лв. Одитното становище на Сметна палата е „Заверка без резерви”.

Община Видин успява да запази необходимата финансова устойчивост и през 2018 г., изпълнявайки оперативните си функции и задоволявайки социалните, културни и образователни потребности на гражданите. Увеличава се събираемостта на собствените приходи в сравнение с 2017 г. с 8,72%. Получените трансфери от Централния бюджет през 2018 г. бележат увеличение с 11,40 % основно от обща субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи, съпоставимо с отчета за 2017 г.              Въз основа на данните от годишните отчети за касово изпълнение на бюджета на Общината за 2018 г. и в резултат на подобрение на финансовите показатели и реализирането на мерките и дейностите, предвидени в съгласувателните планове за финансово оздравяване, през миналата година Община Видин отпада от списъка на общините с финансови затруднения.

Към 31.12.2018 г. се отчитат общо просрочени вземания  в размер на 861 779 лв. и просрочени задължения – 1 512 074 лв., в това число за местни дейности – 1 399 336 лв. и държавна дейност – 112 738 лв.

Заложените по план капиталови разходи за 2018 г. възлизат на обща сума 53 557 446 лв., в т.ч. от целева субсидия – 4 090 132 лв., собствени бюджетни средства – 369 351 лв., европейски средства, със съответното съфинансиране – 43 782 825 лв., Други източници за финансиране – 332 586 лв. и преходен остатък по бюджета – 4 982 552 лв.  Отчетът за капиталови разходи е в размер на 20 615 399 лв.