Община Белослав приключи изпълнението на проект за доизграждане на битово-фекална канализация

Приключи цялостното изпълнение по дейностите в изпълнение на проект „Доизграждане на битово-фекална канализация по улиците „Бельов“, „Цар Иван Асен ІІ“, „Хан Маламир“, „Цар Самуил“ и участък, заключен между улици „Д. Ватев“, ул.“Шипка“ и „Алеко Константинов“ в град Белослав“, финансиран по договор за безвъздмездна помощ, сключен между Община Белослав и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Това съобщиха от Община Белослав.

С реализирането на настоящия проект  Белослав вече има изградена на 100% канализационна система. Чрез изпълнението на проектните дейности е постигната важна цел за Община Белослав, а именно да бъде предотвратена възможността от неблагоприятни последици за здравето на населението, свързани с епидемиологична опасност.
С изграждането на канализацията се премахва замърсяването с отпадъчни води на околната среда. Изпълняването на конкретните мерки по ограничаване на повърхностните и подпочвени замърсявания на водите са дейности както с общински, така и с национален приоритет, допълниха от Община Белослав.