Община Белослав ще извърши проверка във връзка с изпълнение на предписанията на собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства

 

Община Белослав ще извърши проверка във връзка с изпълнение на предписанията на собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредба № 2 за чистотата, управлението на отпадъците и екологията на територията на община Белослав. Това съобщиха от Община Белослав. Проверката ще бъде проведена в периода от 1 до 30 юни. Собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства трябва да организират предаването им на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване или преместването им в поземлени имоти – тяхна собственост до предаването им.

При неизпълнение ще бъдат съставяни актове за установено административно нарушение на собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства.