Община Велико Търново предлага таксите в яслите и детските градини да са дневни, а не месечни

Снимка: ИА "Фокус"

Велико Търново. Община Велико Търново предлага вместо месечна такса за детска градина и ясла, родителите да заплащат дневна, сочи справка на Радио „Фокус“-Велико Търново. За децата в групи преди задължителната предучилищна подготовка (2-4 годишни деца) в детските градини – дневната такса ще е в размер на 2,75 лв. за всеки присъствен ден. За децата в подготвителна група в детските градини – дневна такса в размер на 1,20 лв. за всеки присъствен ден. За децата, завършили подготвителна група в детските градини и придобили удостоверение за задължително предучилищно образование, за периода от 01.06. до 01.09., се заплаща дневна такса в размер на 2,75 лв. за всеки присъствен ден. За детски ясли дневната такса ще е в размер на 2,75 лв. за всеки присъствен ден, в който е посетена детската ясла. т.2. За яслена група в детска градина цената ще е същата.

Не се заплаща такса за дете, с родител или настойник с определени 50 и над 50 процента вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност, както и за дете с тежко хронично заболяване и медицинска експертиза.

Размерът на таксата се заплаща с 50 процента намаление за дете, на което единият или и двамата родители са починали; дете, на което и двамата родители са студенти, учащи в редовна форма на обучение; дете с неизвестен баща; второто дете, когато две деца от едно семейство посещават една или различни детски градини и/или детски ясли в Общината; първото дете, когато три и повече деца от едно семейство посещават една или различни детски градини и/или детски ясли в Общината, а второто и следващото дете-четвърт размер от таксата.

При отсъствие на дете няма да се заплаща дневна такса за времето, през което ще отсъства, при условие, че родителят или настойникът предварително е уведомил директора на детската градина или детската ясла.

Луиза ТРАНЧЕВА