Община Видин изпълнява проект за подобряване качеството на атмосферния въздух

На проведената начална пресконференция заместник-кметът на Община Видин инж. Цветан Асенов информира,  че проектът се реализира по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., като целта е намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление – един от основните източници на замърсяване на въздуха. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от общината.  Той даде думата на ръководителя на проекта инж. Румен Лилов, началник отдел „Устройство на територията“ да представи накратко предстоящите дейности.

Проектът се осъществява на два етапа. През първия  ще се извършат всички действия за подготовката на инвестициите. Ще се организира и проведе разяснителна/обучителна кампания сред населението за възможните алтернативни форми за отопление и условията за включване на населението в схемата за подмяна. Ще се проведе проучване на нагласите сред жителите на Общината, които се отопляват с твърдо гориво, за подмяна на използваните от тях отоплителни уреди. Ще бъдат изготвени екологични, икономически и социални анализи, разработени критерии и механизми за приоритизация на кварталите/зоните в населените места на Общината за прилагане на различни варианти за отопление и принос към намаляване на количеството емисии на ФПЧ10. Обектите/домакинствата ще се обследват за реалните технически параметри за подмяна с алтернативни източници на топлинна енергия. Първият етап ще приключи с изготвяне на цялостна визия за подхода на Община Видин за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво. Критериите, по които жителите на Общината ще могат да кандидатстват, ще бъдат разписани от фирмата-изпълнител на дейностите през първия етап. Хората ще бъдат запознати с тях чрез широка разяснителна кампания.

През втория инвестиционен етап, въз основа на резултатите от първия, Общината ще избере изпълнители съгласно Закона за обществените поръчки и ще реализира инвестиционните дейности за демонтаж на използваните отоплителни устройства и за доставка и монтаж на новите отоплителни уреди/системи съобразно техническите решения от етап I. Старите отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва и въглища) ще бъдат подменени с нови – пелетни камини и горелки.

Екологичните ползи от реализирането на проекта ще бъдат спестени емисии ФПЧ10 и подобрено качество на атмосферния въздух, а социално-икономическите – подобрено здраве и качество на живот на населението.

Продължителността на изпълнение на проекта „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“ е 52 месеца от датата на сключване на Договора за безвъзмездна финансова помощ (15.08.2019 г.), а стойността – 12 453 598,83 лв. (100 % безвъзмездно финансиране).