Община Панагюрище се свързва към националната газопреносна мрежа

Пазарджик. Община Панагюрище се свързва към националната газопреносна мрежа, съобщиха от общинската администрация. От там уточниха, че на свое заседание Общинският съвет в Панагюрище е гласувал предварително съгласие за преминаване на проектно трасе на газопровод и съпътстващите го технологични съоръжения през общински поземлени имоти. Съществен ефект от газификацията на общините е повишаване на сигурността и качеството на  енергоснабдяването, като по този начин ще се избегне необходимостта от осигуряване на запаси от твърдо гориво. Проектът е изготвен съгласно Заповед на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване на разработка на ПУП. С решение на Министерски съвет №312 от 10.05.2018 г. обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп” е определен за национален обект и за обект с национално значение, с обхват землищата на селата Баня, Бъта и град Панагюрище. Проектът е в процедура на обявяване на заинтересуваните страни в Държавен вестник.

Осигуряването на природен газ и до местната индустрия е ключова предпоставка за стабилно развитие и растеж на икономиката в региона, като ползите от реализирането на проектите са свързани основно с намаляване на разходите за енергия, повишаване на енергийната ефективност и с качеството на живот.

Замяната на твърдите горива с природен газ ще доведе до намаляване на емисиите на вредни вещества и ще допринесе за опазване на околната среда.