Община Панагюрище успешно приключи проект за подобряване на градската среда

Пазарджик. Община Панагюрище успешно приключи проект за подобряване на градската среда, съобщиха от общинската администрация. Проект „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“ се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Проектът е на обща стойност 4 489 009,48 лева, от които 85 % /3 815 658,06 лева/ са предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а останалата част – 673 351,42 лева – национално финансиране. Планираните дейности бяха насочени към подобряване на градската среда, като част от интегрирана и широкообхватна стратегия за повишаване качеството на живот на населението на град Панагюрище в неговите различни аспекти: привлекателна градска инфраструктура, подобрени екологични условия и създаване на нови възможности за икономическо, културно и социално развитие. Общата цел на проекта е да се създаде устойчива, естетична и безопасна градска жизнена среда, която да допринесе за по-голяма сигурност за гражданите, ускорено икономическо развитие и по-високо ниво на инвестициите в региона.