Общините Златоград и Чепеларе ще реализират проект „С грижа за хората в нужда“

Кметът на Община Златоград подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0039, по проект “ С грижа за хората в нужда“ по Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Община Златоград е водеща организация по проекта, а партньор е Община Чепеларе. Това съобщиха от община Златоград.

Основната цел, която си поставят двете общини Златоград и Чепеларе, е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора от общините. Разработеният проект за патронажни грижи цели осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове, като се изгради и съответен материален и кадрови капацитет за предоставянето им. С това общините – бенефициенти на безвъзмездната помощ, отговарят на нуждите на местната общност и осигуряват реализация на мерките в Плана за действие за периода 2018-2021 г., за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 28/19.01.2018г.

Специфична цел на проекта е създаване на устойчив модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги в техните домове.

Проектът, с продължителност 15 месеца, стартира от 01.06.2019г. и ще реализира следните дейности: Приемане на заявления, оценка на потребностите и подбор на потребителите в Общините Златоград и Чепеларе.; Подбор и наемане на персонал за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общините Златоград и Чепеларе; Предоставяне на мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги в Общините Златоград и Чепеларе; Обучение и супервизия на персонала; Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране на потребителите и техните семейства; Закупуване на транспортни средства, за извършване на мобилната работа, на територията на двете общини.

Общата стойност на проекта е 166 569,44 лева, в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 141 584,02 лв.