Общинските съветници приеха бюджета на община Панагюрище за 2020 година

Пазарджик. На свое редовно заседание, Общинският съвет прие бюджета на Община Панагюрище за 2020 година. Това съобщиха от общинската администрация. Проектът за решение за приемане на бюджета бе представен от Цветана Якова – началник на отдел „Финансово-счетоводни дейности и бюджет”.

Тазгодишната финансова рамка е в размер на 24 362 834 лева, от които за държавни дейности 12 300 328 лева, за местни дейности 11 157 552 лева и 904 954 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

Бюджет 2020 бе приет с пълно единодушие. Председателите на постоянните комисии в ОбС изразиха своите положителни становища, като се обединиха около мнението, че Бюджет 2020 е реалистичен и изпълним, включващ балансирана капиталова програма в различните сфери за въздействие и последователен по отношение на изпълнение на управленската визия за целенасочени действия за напредък във всички местни секторни политики.

Преди да бъде внесен за гласуване от Общински съвет, всички комисии разгледаха обстойно проектобюджета по време на свои заседания, като подробно бяха разисквани всички възникнали въпроси по него.