Общинският съвет прие Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

Бургас. Общинският съвет прие Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Общината, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Бургас. Изменението преедвижда отмяна на целия раздел IV „Административно – наказателни разпоредби“, като се цели пълно съответствие с действащото национално законодателство. Закнодателят не предоставя на Общински съвет компетентност в областта на администратвините нарушения и наказания, реда за тяхното установяване и налагане и определянето на наказващи органи. Тези въпроси са уредени в Закона за устрройство на територията, който се явява нормативен акт от по-висок ранг. В конкретния случай, общинският съвет, в противоречие с делегираните му правомощия по чл.56, ал.2 от ЗУТ е приел в наредбата и раздел IV „Административно – наказателни разпоредби“.
Мария ПОПЧЕВА