Общинският съвет утвърди окончателната план-сметка за чистотата на територията на Община Кюстендил за настоящата година

Кюстендил. Общинският съвет утвърди окончателната план-сметка за чистотата на територията на Община Кюстендил за настоящата година, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. 1 918 000 лв. са приходите за чистота. От тях най – голямото перо е от таксата за битови отпадъци – общо 1 687 713 лв. Преходният остатък от миналата година е 230 287 лв. По отношение на разходите, 96 536 лв. са за осигуряване на съдове за битови отпадъци – контейнери и кофи. 1 395 420 лв. са били изразходвани за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други съоръжения за обезвреждането им. 52 920 лв. са били използвани за проучване, проектиране, изграждан , поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци. 373 124 лв. са били за почистване на уличните платна, площадите,алеите и парковете от населените места. 1,4 промила върху данъчната оценка на имота ще бъде таксата за битови отпадъци в Кюстендил за 2017 година. Размерът на таксата беше гласуван от страна на общинските съветници. Той се отнася за физическите лица с имоти на територията на град Кюстендил. В малките населени места таксата ще бъде 2 промила върху данъчната оценка на имота. За физическите лица таксата ще бъде 14 промила върху данъчната оценка на имота. Фирмите ще имат възможност да плащат и по друг начин, за еднократно извозване на съдовете за смет. Таксата за кофа е 4 лева, за „бобър” ще бъде 20 лева, а за контейнер – 40 лева. В рамките на заседанието беше приет окончателният годишен план по бюджета на Община Кюстендил за 2016 година. От него става ясно, че приходната част на бюджета е в размер на 34 779 863 лева. За делегирани от държавата дейности – 19 866 863 лева, а за местни дейности 14 913 000 лева. Разходната част също е 34 779 863 лева. Целевата субсидия за капиталови разходи е 1 477 900 лева. Съветниците в Кюстендил приеха правилник за устройството и дейността на Центъра за подкрепа на личностното развитие. В правилника са определени устройството, функциите и дейността на Обединен детски комплекс – Кюстендил. Сред заложените цели са предоставяне на подкрепа за личностното развитие на децата, осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за равен достъп до образование. Центърът ще осигурява и необходимите специалисти. Всички дейности ще се основават на свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици, а обучението им ще бъде безплатно.

Венцеслав ИЛЧЕВ