Общинският съвет ще разгледа одитирания годишен финансов отчет на Община Кюстендил за 2018 година 

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. Отчети по бюджета и одитен доклад са сред основните точки от дневния ред за предстоящото заседание на Общинския съвет в Кюстендил. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил Михаела Крумова, председател на Общински съвет – Кюстендил. Заседанието е насрочено за 14.00 часа и ще се проведе в залата на Общината. Дневният ред включва 32 точки. Сред тях са предложения за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Община Кюстендил за 2018 година заедно с одитен доклад на Сметната палата, както и изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Кюстендил и състоянието на общинския дълг към 2018 година. Ще бъде гласувана и информацията за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Кюстендил и състоянието на общинския дълг за полугодието на 2019 година. Включено е и предложение за вътрешни компенсирани промени по бюджета на Общината за настоящата година. Съветниците трябва да гласуват предложение за поемане на краткосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”, както и поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за устойчиви градове“, свързан с изпълнението на проект „Обновяване и реконструкция на Общински театър – Кюстендил и изграждане и възстановяване на зона за отдих парк „Театъра“. В дневния ред е включено решение за предприемане подготвителни действия за разпореждане с недвижим имот- частна общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Ще бъдат гласувани и предложения за реализиране на нови европейски проекти, както и за сключване на договор с Агенцията по заетостта за проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и кандидатстване на Община Кюстендил с проектно предложение по Оперативна програма „Региони в растеж”, инвестиционен приоритет „Градска среда“. Ще бъде гласувано и проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за разкриване на „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания”, разкриване на преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст и наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години. Ще се гласува и по проект за разкриване на „Център за работа с деца на улицата”, както и „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения”. Внесен е и проект „За чист въздух в Кюстендил“, финансиран от Фонд „Активни граждани България“.
Венцеслав ИЛЧЕВ